Infoservis z IFOAM Organics Europe březen 2023

Březnový zpravodaj se věnuje Mezinárodnímu dni školního stravování a souvisejícím informacím, postoje IFOAM OE k metodice PEF a novinkám ohledně nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)

IFOAM OE společně s SchoolFood4Change oslavil 9. 3. 2023 Mezinárodní den školního stravování.  Čtvrtina dětí v EU je ohrožena chudobou nebo sociálním vyloučením. Chudoba brání dětem ve vzdělávání a zdravém životním stylu a je naší povinností zajistit, aby žádné dítě v EU netrpělo nedostatkem. Situaci zhoršuje prudce rostoucí inflace. Jedním ze záměrů Evropské komise je program pro školní stravování. Evropská komise požaduje, aby na zdravý školní oběd z udržitelné produkce potravin mělo nárok každé dítě a aby všichni žáci měli o stravování alespoň základní znalosti. Financování lze poskytnout na národní nebo lokální úrovni. V EU znepokojivě roste míra dětské obezity a zároveň se zvyšuje chudoba. Strava ve škole u mnoha dětí v EU tvoří více než 50 % denního příjmu potravy (přestože ne ve všech školách v EU je povinností podávat školní obědy). Evropská komise vyzývá členské státy, aby prosadily zdravé školní stravování společně s edukací, což by mělo být pro každou školu a každé dítě v EU standardem.  Zdravé školní stravování je prospěšné pro lidi i pro planetu. Ve spojení s informacemi o potravinách se školáci mohou naučit zdravě jíst a vařit a zároveň zodpovědně využívat potraviny.

Podrobnější informace o udržitelném a školním stravování naleznete v následujících dokumentech:

Public Procurement of Food for Health. Technical Report on the school setting

The EU Farm to Fork strategy

Under the European Child Guarantee (2021)

Provision of school meals across the EU. An overview of rationales, evidence, facilitators and barriers (European Commission, 2021)

WHO European Regional Obesity Report 2022 (3/2022)

European Buy Better Food Campaign (BBF)

IFOAM OE chce chránit ekologické zemědělství a zabránit používání neobjektivní metodiky PEF –  dne 22. března 2023 byl zveřejněn návrh Evropské komise na směrnici o dokládání a sdělování explicitních zelených tvrzení (Green Claims Directive). IFOAM OE ve svém politickém hotspotu (Political Hotspot March 2023) uveřenil, že vítá stažení PEF (Product Environmental Footprint) v textu směrnice, nadále ale vyzývá k opatrnosti, pokud jde o hodnocení životního cyklu.  IFOAM OE vyjadřuje obavy ohledně používání metodik LCA pro zemědělství, potraviny a textil.  Tato metodika není obecně vhodná pro hodnocení environmentální výkonnosti zemědělsko-potravinářských produktů, protože není schopna správně zachytit složitost zemědělsko-potravinářského systému a jeho vnější dopady. Pozitivní a negativní externality zemědělských systémů se ve výpočtech LCA neobjevují, což znemožňuje jejich komplexní posouzení. Všechny „stabilní“ pozitivní externality, jako je např. hodnota pozemků s omezenou velikostí nebo diverzifikované postupy střídání plodin se v hodnocení LCA neobjevují. Tento úzký pohled na funkce zemědělských systémů nebere v úvahu mnoho aspektů výrobních metod a nedokáže je přesně rozlišit. Zvláště markantní je případ PEF, který dává zavádějící výsledky, protože čím je zemědělská praxe extenzivnější, tím horší má hodnocení. Například vejce z klecového chovu slepic mají lepší skóre než vejce z volného chovu, která mají zase lepší skóre než vejce z ekologického zemědělství. Pokud jde o zemědělsko-potravinářské produkty, PEF je převážně ukazatelem výnosů, který upřednostňuje nejintenzivnější způsoby produkce, přičemž nebere v úvahu řadu pozitivních prvků nebo negativní externality procesu výroby potravin. Více informací o omezeních PEF naleznete v publikaci Zooming in on the limitations of the PEF methodology for agri-food products. EU musí podporovat metodiky, jejichž cílem je přechod k udržitelnějším potravinovým systémům. IFOAM OE se domnívá, že metodiky hodnocení ekologické hodnoty potravinářských výrobků by měly být řádně projednány a sladěny s cíli strategií „Z farmy na vidličku“ a „strategií EU pro biodiverzitu.“ Systémy environmentálního označování by měly být hodnoceny z hlediska jejich schopnosti podporovat přechod k udržitelnějším potravinovým systémům založeným na agroekologické vizi. Proto je třeba věnovat zvláštní pozornost regulaci systémů environmentálního značení a stanovování požadavků na ně. Směrnice bude nyní předložena Evropskému parlamentu a Radě. U těchto dvou institucí se bude IFOAM OE i nadále zasazovat o to, aby se pro zemědělské, potravinářské a textilní výrobky používaly upravené metodiky. IFOAM OE věří, že připravovaný legislativní rámec pro udržitelné potravinové systémy představuje lepší příležitost k diskusi na toto téma za široké konzultace zúčastněných stran, včetně nevládních organizací a občanské společnosti.

Nové genomické techniky (NGT) – ministři životního prostředí EU dávají Evropské komisi jasný signál, aby zachovala zásadu předběžné opatrnosti a hodnocení rizik pro NGT. Dne 16. března 2023 vyslalo zasedání Rady ministrů životního prostředí rozhodující zprávu Evropské komisi. Velká většina ministerstev, která zaujala postoj k novým genomickým technikám (NGT), se postavila na stranu zájmů ekologických nevládních organizací. Téma NGT bylo zařazeno do programu zasedání Evropské rady na základě veřejné poznámky rakouského ministerstva životního prostředí, které požadovalo přísná pravidla pro povolování nových GMO a komplexní ustanovení o vědecky podloženém hodnocení rizik pro životní prostředí. Kromě toho rakouská ministryně životního prostředí Leonore Gewessler trvala na nutnosti spotřebitelského označování a řekla, že spotřebitelé mají právo vědět, jaké potraviny kupují. Gewessler ve svém projevu rovněž navrhla vytvoření pracovní skupiny v Radě, která by umožnila komplexní diskusi o nových GMO. Rakouskou vládu podpořily i další členské státy jako např. Německo, Maďarsko, Kypr, Lucembursko nebo Slovensko. Bližší informace naleznete v článku  IFOAM OE.

Legislativní proces nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR) – proces se neustále vyvíjí, ale pomalu. Členské státy čekají na doplňující údaje ke stávajícímu posouzení dopadu nařízení provedenému Evropskou komisí. Požadované údaje se zaměřují na kvantitativní aspekty produkce potravin, cenovou a celkovou dostupnost potravin a krmiv, konkurenceschopnost malých a středních farem a dostupnost alternativ k syntetickým pesticidům. Členské státy EU stále diskutují o SUR v pracovních skupinách. Zaměřují se na technické aspekty, aby se vyhnuly citlivým politickým tématům, jako jsou národní cíle snížení pesticidů, zákaz všech syntetických pesticidů v citlivých oblastech a harmonizovaný ukazatel rizika HRI-1. V lednu tohoto roku IFOAM OE zveřejnil svůj poziční dokument, který shromažďuje doporučení k návrhu nařízení SUR. Poziční dokument ČTPEZ uveřejnila v lednu (Nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR)). IFOAM OE i nadále pokračuje se schůzkami s poslanci Evropského parlamentu a jejich zaměstnanci a také s úředníky stálých zastoupení členských států EU v Bruselu, kterým představuje svá doporučení. IFOAM OE a také spolupracuje s podobně smýšlejícími nevládními organizacemi, aby společně podpořili svá stanoviska. Podrobnosti naleznete v článku The Sustainable Use of Pesticides Regulation (SUR), moving forward but slowly

Školení pro produkci ekologického ovoce

Pokud máte zájem o školení v oblasti ekologické produkce ovoce, na webových stránkách Biofruitnet je nyní k dispozici e-learningový kurz v 9 jazycích včetně češtiny. Jsou zde praktické informace pro pěstitele, poradce, studenty a výzkumné pracovníky. Na webu naleznete např. i vzdělávací videa.

Co je Biofruitnet? Tento projekt je zaměřen na ekologické pěstování jádrového, peckového a citrusového ovoce a jeho cílem je posílit konkurenceschopnost evropské produkce ekologického ovoce prostřednictvím shromažďování stávajících vědeckých a praktických znalostí.

Akce v kalendáři a ohlédnutí:

2.3. Mezinárodní conference BIOFRUITNET  – online konference na téma „Inovativní řešení v produkci ekologického ovoce“ představila nejnovější inovace a řešení v jádrovinách, peckovinách a citrusových plodech, včetně strategií pro kontrolu škůdců a chorob a hospodaření s půdou a biodiverzitu

22.3. SchoolFood4Change conference – na konferenci, která proběhla v Bruselu se diskutovalo téma veřejných zakázek a potravinových systémů

16. – 17. 4. Natural & Organic Products Europe 2023 – veletrh v Londýně,  zaměřený na propojení mezinárodní dodavatelského řetězce a průmyslu

22. –  23.5.  Organic  Food Conference 2023 – konference bude pořádána v Itálii a je určena zejména pro zpracovatele biopotravin, obchodníky, dovozce a kontrolní orgány. Pořadatelem je IFOAM OE ve spolupráci s projektem Aboca & BEING Organic v EU