Infoservis z IFOAM Organics Europe duben 2024

Dubnový zpravodaj se zaměřuje na tři hlavní témata: výzvu IBMA a IFOAM OE k implementaci podpory biologické ochrany rostlin, strategii pro zvyšování výnosů v ekologickém zemědělství a spuštění SOILL-Startup, nového podpůrného systému pro SOIL Living Labs.

IBMA a IFOAM OE vyzývají k zavedení politiky, která bude podporovat implementaci biologické ochrany rostlin – IFOAM OE a International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) vyzývají k zavedení strategie podpory pro účinné řešení biologické ochrany vhodné pro ekologické zemědělství a k přechodu na udržitelné zemědělské systémy. Intenzivní politické diskuse posledních měsíců ukázaly, že napříč celým politickým spektrem panuje shoda, že je třeba urychlit a zlepšit dostupnost alternativ k chemickým pesticidům. Ekologické zemědělství se snaží omezit externí vstupy a spoléhá se především na preventivní a nepřímá agronomická opatření k regulaci škůdců a nemocí. U některých plodin je však pro lepší účinnost těchto opatření nutné využívat také biologickou ochranu rostlin.

IFOAM OE a IBMA vyzývají Evropskou komisi, aby zajistila rychlejší registraci a zavádění biologických řešení ochrany rostlin, což by významně přispělo ke snížení používání chemických pesticidů. Biologická ochrana rostlin pochází z přírody nebo je při syntéze identická s přírodními látkami, a proto má nízké riziko a rezistence vůči ní je velmi vzácná. Některé prostředky biologické ochrany (například některé viry nebo parazitoidi) jsou navíc specifické pro určité druhy škůdců, a proto nepoškozují necílové organismy. Tyto metody se běžně používají jako doplněk preventivních a nepřímých opatření na ochranu rostlin, která tvoří základ udržitelných a ekologických zemědělských systémů. Pouze pokud budou mít zemědělci k dispozici dostatečné množství alternativ k chemickým přípravkům, může být transformace potravinového a zemědělského systému úspěšná.

Zavedení biologické ochrany rostlin do praxe však zpožďuje snížená dostupnost produktů přírodní ochrany a omezené znalosti o jejich správném používání. Aby se zvýšilo využívání biologické ochrany rostlin, měla by Evropská komise přijít s příznivějším právním rámcem, který by usnadnil rychlejší implementaci těchto metod a zároveň zavést podněty pro poskytování nezávislých poradenských služeb zemědělcům. To by mělo zahrnovat právní nástroj, který by také mohl cíleně revidovat nařízení (ES) č. 1107/2009. Měla by být stanovena definice přírodních látek včetně všech podkategorií látek povolených v ekologické produkci podle nařízení (EU) 2021/1165 (látky biologického nebo minerálního původu).

Zvyšování výnosů v ekologickém zemědělství (OrganicYieldsUP) – projekt, který se realizuje od 1. února 2024 (ukončen bude 31. ledna 2028), usiluje o zvýšení výnosů plodin v ekologickém zemědělství a snížení rozdílu mezi plodinami pěstovanými ekologicky a plodinami pěstovanými v intenzivnějších systémech s vysokými externími vstupy. Projekt je součástí plánu Evropské komise a má zajistit, aby do roku 2030 bylo 25 % zemědělské půdy v EU obhospodařováno ekologicky. Zahajovací setkání ve Švýcarsku spojilo koordinátory projektu a zástupce z 15 organizací, aby společně naplánovali budoucí kroky. Projekt vytvoří rozsáhlou databázi zahrnující data o výnosech z vědeckých studií a dostupných zdrojů. Tato databáze identifikuje klíčové faktory ovlivňující výnosy a vytvoří strategie pro jejich zlepšení. Zainteresované skupiny budou sdílet poznatky prostřednictvím workshopů, návštěv farem a dalších setkání.

SOILL-Startup – spuštění podpůrného systému SOILL pro SOIL Living Labs je součástí širšího partnerství SOILL a probíhá od 1. ledna 2024. Tento projekt je iniciativou Evropské unie zaměřenou na ochranu a obnovu půdy prostřednictvím zřízení 100 laboratoří Soil Health Living Labs a Lighthouses (Živých laboratoří pro zdraví půdy a majáků) po celé Evropě. Součástí této iniciativy je vytvoření webové platformy, která bude podporovat spolupráci mezi laboratořemi, poskytne školení a nástroje pro metodologické i technické aspekty a nastaví jednotný rámec pro hodnocení. To laboratořím umožní identifikovat silné a slabé stránky a podle toho přizpůsobit své postupy. Koordinátorem celé akce je European Network of Living Labs (Evropská síť živých laboratoří). Hlavními partnery jsou IFOAM OE, FiBL Europe a ÖMKi  (Maďarský výzkumný ústav pro ekologické zemědělství). Cílem je posílit a rozšířit síť Soil Health Living Labs prostřednictvím sdílení znalostí, navazování kontaktů a vytvoření podpůrné struktury.

Newsletter IFOAM OE – dubnový zpravodaj IFOAM OE přináší aktuální informace o tématech, jako jsou např. legislativní otázky, společná zemědělská politika (SZP), nové genomické techniky (NGT), nebo biologická rozmanitost.

Akce a ohlédnutí:

14. – 15. 4. Natural & Organic Products Expo (Londýn) – veletrh, který je považován za klíčovou událost pro odvětví přírodních a ekologických produktů, zahrnující potraviny a kosmetiku, nedávno shromáždil tisíce obchodníků a distributorů zastupujících více než 500 značek. Veletrh nabídl také program pro pozvané obchodníky a VIP program pro vrcholné odborníky z celé Velké Británie a Evropy a bezplatné semináře s cennými tržními informacemi.

5. – 6. 6. Organic Food & Eco Living Iberia – veletrh, který se bude konat v Madridu, propojí přední výrobce, distributory a obchodníky z celého světa.
Přes 300 prominentních obchodních zástupců z Evropy, USA, Blízkého východu a Asie se zúčastní tohoto veletrhu, aby se seznámili s novými produkty a navázali obchodní kontakty. Moderní platforma IFEMA Live Connect umožní efektivní navazování kontaktů pomocí umělé inteligence. Pro více informací navštivte www.organicfoodiberia.com.

8. –  9. 7. Organics Europe Youth Event 2024 (Bari, Itálie) – akce, pořádaná CIHEAM Bari a organizovaná IFOAM OE, nabízí mladým lidem, kteří se zajímají o ekologické zemědělství a potravinářství příležitost k získání nových znalostí, navázání profesních kontaktů a inspiraci z nejnovějších trendů.