Infoservis z IFOAM Organics Europe srpen 2021

Evropská vize venkovských oblastí, možnosti strategických plánů SZP při posilování biodiverzity, projekt IFOAM OE: pesticidy a kontaminace, osvětové a informační kampaně, pozvánky na akce.
  1. Komise 30. 6. 2021 předložila Dlouhodobou vizi pro venkovské oblasti EU do roku 2040, v níž jsou uvedeny problémy a obavy, s nimiž se potýkají, a zdůraznila některé z nejslibnějších příležitostí, které se těmto regionům nabízejí. Vize zahrnuje Pakt o venkově a Akční plán pro venkov, jejichž cílem je, aby se venkovské oblasti staly silnějšími, propojenými, odolnými a prosperujícími.

IFOAM OE ve svém sdělení oceňuje, že Komise hovoří o ekologickém zemědělství a bio regionech jako o příležitosti pro venkov„Rostoucí poptávka spotřebitelů po kvalitnějších, udržitelnějších a zdravějších potravinách včetně biopotravin může zemědělcům a venkovské ekonomice přinést nové příležitosti. Přechod na ekologické způsoby produkce, rozvoj krátkých dodavatelských řetězců, místní zpracování a inovativní produkty v souladu se strategií EU F2F a Akčním plánem pro rozvoj ekologické produkce mohou přispět k posílení úlohy zemědělců a zvýšení jejich příjmů.“ … „Bio regiony – zeměpisné oblasti, v nichž zemědělci, veřejnost, subjekty cestovního ruchu, sdružení a státní orgány uzavřou dohodu o udržitelném řízení místních zdrojů založené na ekologických zásadách a postupech – jsou v tomto ohledu slibným konceptem.“

Záznam tiskové konference zde.

Zpravodajské shrnutí v českém jazyce zde.

 

  1. IFOAM OE zveřejnil novou zprávu Organic Farming and Biodiversity, která zdůrazňuje přínos ekologického zemědělství k ochraně biologické rozmanitosti v Evropě. Stanovením ambiciózního cíle 25 % ekologicky obhospodařované půdy do roku 2030 klade Evropská zelená dohoda důraz také na přínosy EZ pro biologickou rozmanitost a klima. Zpráva nyní doporučuje členským státům, aby ve svých strategických plánech SZP plně využívaly eko-schémata a agroenvironmentální opatření a maximalizovaly tak příspěvek ekologických zemědělců k cílům strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti a nové SZP.

Erica Gall, politický manažer IFOAM OE, dodává: „Podporou ekologického zemědělství ve svých strategických plánech SZP mají členské státy mocný nástroj k tomu, aby jejich národní zemědělská politika začala řešit kolaps naší biodiverzity, který je na evropském venkově realitou již několik desetiletí.“

Tisková zpráva k vydání publikace včetně hlavních závěrů zde.

 

  1. IFOAM OE zahájil projekt na téma Používání pesticidů a kontaminace: zajištění příznivého prostředí pro ekologické subjekty prostřednictvím právních předpisů EU zaměřený na rezidua pesticidů v ekologických produktech. Podle nového nařízení o ekologickém zemědělství by mohl být v letech 2024-2025 předložen nový legislativní návrh týkající se nakládání s rezidui v EZ. IFOAM OE chce být připraven a předložit návrh harmonizace, který bude vydiskutovaný s celým ekologickým sektorem, již v roce 2022. Projekt je prvním ze série projektů pod názvem „Rozvoj EZ“, kdy jeho realizaci na základě veřejné výzvy podpořili samotní členové včetně ČTPEZ. Odborným partnerem projektu je FiBL, výzkumný ústav v oblasti EZ. Projekt se skládá ze čtyř pilířů. První dva jsou vědecké a založené na výzkumu a sběru dat, 3. a 4. pilíř se týkají advokačních aktivit vůči institucím EU.

Nyní do 20. září probíhá veřejné online dotazníkové šetření – dostupné i v českém jazyce s cílem lépe porozumět tomu, jak se s nálezy reziduí nakládá a která rezidua se u kterých komodit vyskytují nejčastěji. Průzkum se omezuje na potraviny rostlinného původu. Další informace k dotazníkovému šetření zde.

 

 

 

  1. IFOAM OE podporuje řadu osvětových a informačních kampaní, aktuálně avizuje tři: IGrowYourFoodSave bees and farmers! a Good Food Good Farming,

 

IFOAM OE avízo zde.

Informace o iniciativě jsou k dispozici ve více než 20 jazycích zde.

IFOAM OE avízo zde.

IFOAM OE avízo zde.

Akce v kalendáři na září:

Zajímavá publikace:

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Národní výzkumný ústav pro zemědělství, potraviny a životní prostředí (INRAE) vydaly příručku pod názvem „Umožnění udržitelných potravinových systémů. Příručka pro inovátory“ (v angličtině, francouzštině a španělštině).

Tato příručka shromažďuje zkušenosti a iniciativy inovátorů z celého světa, kteří bojují za změnu organizačních struktur místních potravinových systémů a jejich větší udržitelnost. Obsahuje také několik hesel o ekologickém zemědělství.