ProPIG: Příručka pro ekologické chovatele prasat

Pro chovatele prasat je nově k dispozici praktický manuál „Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“, který nabízí zejména menším chovatelům možná řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody v chovech prasat. Příručka je jedním z konkrétních výstupů mezinárodního výzkumného projektu ProPIG, kterého se účastnila i Česká republika.

Ekologický chov prasat čelí dnes řadě výzev. Na jedné straně žádají spotřebitelé produkt založený na dobrém zdravotním stavu zvířat a vysoké úrovni jejich životní pohody, a na druhé straně stojí cenový limit, který jsou ochotni za takový produkt zaplatit. Při řešení tohoto dilema nemohou chovatelé spoléhat pouze na předpisy pro ekologický chov a produkci, neboť ty samy dobré zdraví a životní pohodu prasat nezajistí.
Aby byla ke zvířatům přívětivá produkce prasat účinná, vyžaduje to od chovatele nepřetržité používání všech preventivních opatření v chovu, hygieně, krmení a řízení tak, aby maximálně předcházel rozvoji závažných onemocnění, poranění či jakémukoliv jinému druhu stresu. Úspěšnost ekologického chovu prasat záleží na pečlivosti, pozornosti a schopnosti zemědělce odhalovat takové stresové situace. Klíčovou roli hrají dobře vyškolení a motivovaní zaměstnanci, kteří prasata ošetřují. Pro zajištění odborné podpory je také nezbytně nutné, aby přizvaní veterináři či poradci měli dostatečné zkušenosti s ekologickým chovem zvířat.

Výzkumy CorePIG a ProPIG

Od roku 2007 probíhá výzkum, který má za cíl napomoci rozvoji ekologických chovů prasat v Evropě. V letech 2007 – 2010 byla v rámci projektu CorePIG v programu ERA-net CORE Organic vypracována studie k optimalizaci zdraví prasat v ekologických chovech a vznikl vůbec první souhrnný popis ekologických prasat chovů v Evropě. Data byla shromažďována z celé Evropy, praktická sledování pak probíhala v osmi spolupracujících zemích. Jednalo se zejména o výzkum ustájení a mapování výživy, krmení, chovu a zdravotního stavu ekologicky chovaných prasat.
Na tento projekt v roce 2011 navázal tříletý mezinárodní projekt ProPIG (2011 – 2014), opět pod programem ERA-net Core Organic II, který se zaměřoval na monitoring vztahů mezi zdravotním stavem, welfare, výživou a ekologickými dopady chovu prasat. Koordinátorem byla Christine Leeb z vídeňské zemědělské univerzity BOKU a do výzkumu se vedle Rakouska zapojilo Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Francie, Dánsko, Velká Británie, Německo a Česká republika. Hlavním řešitelem za ČR byl Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., partnerem Bioinstitut o.p.s.,; praktický výzkum probíhal na Biofarmě Sasov, kde se v současné době nalézá největší ekologický chov prasat v ČR.
Výzkumný projekt ProPIG, kterého se účastnilo 74 ekologických farem s chovem prasat v osmi evropských zemích, zkoumal vztahy mezi zdravím, welfare a výživou zvířat a jejich dopady na kvalitu životního prostředí a navrhoval úpravu managementu vedoucí k omezení negativního dopadu ekologického zemědělství na životní prostředí. V projektu se porovnávaly tři různé produkční systémy ustájení prasat: venkovní chov, venkovní chov kombinovaný se stájí a stájový chov s betonovými výběhy; vliv na životní prostředí byl následně hodnocen podle ekologické bilance živin (LCA) na úrovni podniku. Vedle vyhodnocení sebraných dat byly v rámci výzkumu ve spolupráci s ekologickými chovateli prasat vypracovány vhodné postupy pro zlepšování ekologického chovu prasat. Jedním z výstupů je také příručka určená ekologickým chovatelům prasat, která je nyní k dispozici také v češtině.

Praktický manuál do stáje

Praktická příručka „Zlepšování zdraví a životní pohody prasat“ shrnuje dlouhodobé poznatky farmářů, poradců a aktuální výstupy z výzkumu a nabízí chovatelům užitečné informace a možná opatření k řešení hlavních problémů zdraví a životní pohody zvířat. Tematicky cílí na ekologické chovatele prasat, nicméně díky své koncepci i zaměření ji ocení také chovatelé prasat v malých či extenzivně zaměřených chovech. Příručka je rozdělena do pěti kapitol zabývajících se plodností, průjmy, dýchacími problémy a zraněními, poslední kapitola pak shrnuje stručně problémy mastitidy, úhynů selat a parazitů. V každé kapitole najdete podkapitoly, které vás provedou různými oblastmi jako je krmení, ustájení či správné řízení farmy. Každá kapitola obsahuje jednoduché seznamy úkonů ve formě „check listů“, jejichž kontrolou může chovatel předejít řadě častých komplikací. Jejímu užití přímo ve stáji odpovídá jak polaminovaný povrch, tak řazení s formulovanými záložkami kapitol v podobě záložek, které usnadňují snadné otevření přímo v místě, kde potřebujete. Příručku v češtině v tištěné podobě je možné objednávat přes webové stránky VÚŽV na odkazu www.vuzv.cz/ProPIG. Její elektronická verze je ke stažení zde.

Informaci a stručný návod k jejímu používání můžete shlédnout na youtube v krátkém instruktážním videu, dostupném také v češtině.
Odkaz zde.

V roce 2013 bylo v Evropě ekologicky chováno 673 874 kusů prasat. Nárůst jejich počtu v letech od 2006 – 2013 činil 32 % a jejich podíl na celkovém počtu prasat byl 0,4 %. (v EU: 644 866 ks, nárůst 31 %, 0,5 %). V České republice bylo v loňském roce 31 ekologických farem s chovem prasat, počet prasat na konci roku 2014 dosáhl 1 994 kusů. Nejvíce prasat chovaných v ekologickém režimu je v kraji Vysočina.