Ekofarma PROBIO s.r.o.

Představení farmy

EKOFARMA PROBIO s.r.o. (dříve VH Agroton) se nachází na jihozápadním okraji Ždánického lesa v okrese Břeclav. Jedná se o členitý kopcovitý terén s několika dochovanými remízky. Od roku 2007 hospodaří na 371 ha orné půdy v režimu ekologického zemědělství. Většina pozemků se nachází v katastrálním území (KÚ) obce Velké Hostěrádky, menší část pak v sousedním KÚ Borkovany. Přibližně třetina obhospodařovaných pozemků je v jejím vlastnictví.

Farma se zaměřuje především na rostlinnou výrobu a množení osiv. Na orné půdě jsou pěstovány tyto plodiny: pšenice jarní purpurová, pšenice ozimá, pšenice špalda, ječmen jarní, žito jarní, oves nahý, oves setý, čirok, pohanka, hrách polní (množení), peluška (množení), hořčice bílá, jetel nachový (množení), vikev jarní a ozimá (množení). Hlavním artiklem je populární pšenice špalda. Provozuje i ekologicky certifikovanou živočišnou výrobu, konkrétně prasata na výkrm, s kapacitou 400-500 ks/rok. Jde o produkční hybridy, ale v budoucnu to bude pouze české bílé ušlechtilé prase. Na výpas areálu je chováno okolo 20 ovcí. V nabídce jsou tedy vykrmená prasata a ovce na domácí porážku.

EKOFARMA PROBIO s.r.o. je úzce propojena se společností PRO-BIO obchodní společnost s r.o., Staré Město pod Sněžníkem, která se zabývá výkupem a zpracováním širokého spektra bioproduktů. Veškerou rostlinnou produkce je prodána do PRO-BIO. A naopak z biomlýnů se dováží suroviny II. jakosti (pšenice, peluška, pohanka, čirok, aj.), které jsou míchány s minerálně vitamínovou směsí pro prasata a bylinkami. Pro ovce se dělá seno z našich polí.

V roce 2018 se farma stala demonstrační farmou Ministerstva zemědělství a od roku 2021 spolupracuje s poradenskou firmou Czech Organics s.r.o. na zajištění odborného programu. Od roku 2022 je farma v konverzním období na nejpřísnější ekologický nadstandard Demeter. Na farmě se pravidelně pořádají akce spolku Demeter CS.  V roce 2022 bylo na farmě podepsáno memorandum mezi Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. Praha a PRO-BIO obchodní společnosti s.r.o. s cílem rozvoje ekologického zemědělského sektoru a zkvalitnění odboru poradenství.

Velký důraz se klade na výzkum a zprostředkování a sdílení zkušeností. Farma je zároveň spoluřešitelem a partnerem několika výzkumných projektů:

  • Spoluřešitel projektu NAZV QK 1910046 – Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře za účelem optimalizace výživného stavu půdy, ochrany proti erozi, stabilizace výnosu a kvality produkce
  • Spoluřešitel TAČR SS06020333 – Tlumení populačních hustot hraboše polního (Microtus arvalis) pomocí rostlinných repelentů
  • Odběry vzorků v rámci projektu QK23020056 – Vytvoření a ověření modelových systémů dlouhodobé sekvestrace uhlíku v ČR
  • Vedoucí farmou prvního bio regiónu v ČR, který byl vytvořen v rámci mezinárodního výzkumného projektu H2020 Framework, číslo smlouvy 862731. Více informací o českém klastru: https://www.framework-biodiversity.eu/clusters/velk%C3%A9-host%C3%A8r%C3%A1dky
  • Participační farma mezinárodního výzkumného projektu H2020 ECOBREED, číslo smlouvy 771367 , více informací o projektu: https://ecobreed.eu/project/

Kontakt:
Ing. Martin Hutař, hutar(et)probio.cz
Ing. Adam Brezáni: brezani(et)probio.cz
Ing. Michael Vrána: vrany.michael(et)gmail.com

Ing. Jan Trávníček: travnicek(et)czechorganics.com

Webové stránky farmy