SUPER-G (Developing Sustainable Permanent Grassland systems and policies)

Období realizace: 2018 – 2024

Stručný obsah projektu

Projekt se zabývá srovnáváním způsobu obhospodařování a významu trvalých travních porostů v jednotlivých zemích EU z hlediska podpory ekosystémových služeb v celé Evropě. Bohužel jsou trvalé travní porosty ohrožovány na jedné straně nevhodným hospodařením, směřujícím k vysoké produkce píce, popř. k jejich převodu na ornou půdu a na druhé straně se zanedbáváním a opouštěním vzdálených a okrajových častí a jejich zalesňováním. Cílem projektu SUPER-G je společně navrhnout udržitelné systémy obhospodařování travních porostů v jednotlivých oblastech Evropy ve spolupráci se zemědělci a kontrolními organizacemi, tak aby došlo k optimalizaci produktivity a současně se podpořila biologická rozmanitost a přínos ekologických služeb poskytovaných trvalými travními porosty.

SUPER-G uplatňuje přístup, kdy je do způsobu obhospodařování ploch zapojeno více aktérů – zemědělci, vlastníci půdy, poradci, nevládní organizace, výzkumníci a veřejnost. Ti všichni by společně měli přispět k lepšímu porozumění významu a fungování travních porostů, k získávání nových zkušeností s produkcí na travních porostech, k ziskovému a udržitelnému řízení těchto systémů a k spoluvytváření nástrojů a mechanismů, které zahrnují priority zúčastněných stran. Součástí projektu je typologie travních porostů (členění podle způsobu využívání, botanického složení a produktivity)a popis zemědělských systémů v jednotlivých zemích s definováním produktivity, biologické rozmanitosti a dalších ekosystémových služeb, jako je regulace klimatu, kvality a toků vody a omezení eroze půdy. Členy jsou zástupci platforem ze 14 zemí, které pokrývají středomořskou, atlantickou, kontinentální, alpskou, panonskou a boreální oblast.

 

Koordinátor konsorcia: ADAS, UK – Dr. Paul Newell-Price

Koordinátor za ČR: Mendelova univerzita v Brně – doc. Ing. Hejduk, PhD.

Kontakt: stanislav.hejduk(et)mendelu.cz

Členové konsorcia a další informace o projektu ZDE.

Souvisí s členy:  MENDELU