Členové

ABCERT AG

Společnost ABCERT AG zajišťuje kontroly a certifikace u všech subjektů, které chtějí svoje produkty označovat značkou BIO. V České republice působíme od roku 2006. Certifikaci zajišťujeme dle směrnic nařízení Rady (EZ) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Pro zájemce jsme schopni udělat i certifikace dle směrnic DEMETER, NATURLAND, BIOLAND a BIO SUISSE. Naše společnost se snaží šířit pozitivní povědomí o tom, že značka bio není pouhým označením produktu, ale je v ní skrytá síla a obrovská fylozofie toho správného přístupu v životě našem a dalších generaci.

www.abcert.cz

 

 

Agritec Plant Research s. r. o.

Agritec Plant Research s. r. o. (APR) je výzkumná organizace se sídlem v Šumperku, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti zemědělství se zaměřením na pěstování, šlechtění, využití a integrovanou ochranu vlákenných rostlin, luskovin, technických plodin a olejnin. Výsledky výzkumu jsou aplikovány ve šlechtitelské a pěstitelské praxi předmětných plodin.

www.agritec.cz

AGRO BIO

Firma AGRO BIO vyrábí a prodává ekologické nejedovaté prostředky na ochranu rostlin. Výzkum a vývoj provádí ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Snaží se tak snížit používání chemických postřiků a používání cizorodých látek při pěstování zeleniny a ovoce na našich zahradách.

www.agro-bio.cz

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Asociace podporuje v lidech blízký vztah ke krajině, v níž žijí, a to především zkoušením a prožíváním nových přístupů k jídlu, krajině či půdě ve společnosti. Prakticky provozujeme poradenskou činnost pro zemědělce a jedlíky zaměřenou na vznik komunitou podporovaného zemědělství a přístupu k půdě, popularizujeme existenci a vznik místních potravinových systémů, vzděláváme děti i dospělé prostřednictvím environmentálního vzdělávání pro školní i mimoškolní kolektivy, provozujeme dětský zahradní klub předškolního vzdělávání, terénní výukové programy na komunitních zahradách či Farmářskou školu ekologického a biodynamického zemědělství pro dospělé.

www.asociaceampi.cz

Biocont Laboratory, s.r.o.

Cílem společnosti je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství.

www.biocont.cz

Bioinstitut

Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Zabývá se především environmentálním aspektem ekozemědělství a provádí popularizaci EZ v této oblasti. Pořádá osvětové a vzdělávací akce pro zemědělce i odbornou veřejnost, publikuje výsledky vlastního i zahraničního výzkumu, vydává praktické a metodické příručky pro zemědělce a zpracovatele.

www.bioinstitut.cz

 

Country Life

Společnost Country Life vznikla v roce 1991 a stála tak u počátků ekologického zemědělství u nás. Zabývá se výrobou a prodejem biopotravin a produktů zdravé stravy a také prodejem ekologické drogerie a přírodní kosmetiky. Sortiment velkoobchodu firmy aktuálně čítá přes 2500 položek, z toho 1500 v biokvalitě. V Praze Country Life provozuje devět prodejen a tři restaurace/bistra. Sídlí v Nenačovicích u Berouna, kde se také nachází firemní biopekárna a ekofarma.

www.countrylife.cz

CZECH ORGANICS

Czech Organics – Komplexní poradenství a výzkum v oblasti ekologického zemědělství. Podpora zemědělců v celém dodavatelském řetězci. Zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe. Vzdělávání a propagace ekologického zemědělství.

www.czechorganics.com

Český spolek pro agrolesnictví

Spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce. Další činností spolku je informování široké veřejnosti, zejména vlastníků půdy, o alternativních způsobech obhospodařování zemědělské půdy, které nabízí agrolesnictví. Tento způsob pak zajišťuje vlastníkům zlepšený stav půd s vyššími produkčními možnostmi, které mají mimo jiné významné mimoprodukční funkce. Zejména pak protierozní funkci, vodohospodářskou funkci, snižuje prašnost, zvyšuje kvalitu půd, zvyšuje biologickou různorodost krajiny a v neposlední řadě tvoří významný estetický prvek.

www.agrolesnictvi.cz

ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou. V roce 2006 oslavila sté výročí. Univerzita nabízí přibližně 150 studijních oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které reagují na požadavky studentů, a zároveň na potřeby společnosti. Vedle klasických zemědělských a lesnických oborů jde o širokou paletu oborů z oblasti životního prostředí, ochrany krajiny, obnovitelných zdrojů, speciálních chovů, ekonomiky, informatiky, managementu, techniky i související pedagogiky. Ekologické zemědělství je aktuálně možno studovat na FAPPZ v bakalářském i magisterském studiu. Ekologické a alternativní zemědělství je vyučováno i v dalších oborech FAPPZ, FŽP a FTZ jako povinný, povinně volitelný či volitelný předmět. V angličtině je vyučován předmět Sustainable agriculture.  Od roku 1992 jsou na výzkumné stanici KRV FAPPZ v Praze 10 – Uhříněvsi úspěšně realizovány pokusy s ekologickým pěstováním různých polních a zahradních plodin.

www.czu.cz

Ekofarma PROBIO s.r.o.

Ekofarma se zabývá rostlinnou výrobou, pěstováním minoritních plodin, výkrmem prasat a chovem ovcí. To vše v režimu ekologického zemědělství.

www.ekofarmaprobio.cz

Spolek EKOVÍN

EKOVÍN – Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína O.S. sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se integrovanou produkcí a nyní také ekologickou produkcí hroznů a vína, koordinuje jejich činnosti a chrání jejich oprávněné zájmy. Jeho cílem bude do budoucna především propagace moderních technologií šetrných k životnímu prostředí.

www.ekovin.cz

Farmářská škola – VOŠ ekologického zemědělství, z. ú.

Farmářská škola – Vyšší odborná škola ekologického zemědělství, z. ú. je jediná škola ekologického a biodynamického zemědělství v České republice, která nabízí ucelený program praktického vzdělávání na ekologických farmách u nás i v zahraničí. Usilujeme o znovuoživení půdy, trvale udržitelné postupy, důstojné zacházení se zvířaty a obnovení života na venkově. Chceme vzdělávat a podporovat mladé zemědělce, kteří budou mít chuť zakládat nové statky a přispívat tak k obnově udržitelného hospodaření, zdravé krajiny i života na venkově.

www.farmarskaskola.cz

 

JU

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Zajišťuje komplexní vědecko-pedagogickou činnost kromě klasického (konvečního) zemědělství také v nově se rozvíjejícím ekologickém zemědělství. Základy ekologického zemědělství jsou součástí bakalářských studijních oborů Agroekologie a Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině. V magisterském stupni je možné studovat přímo specializaci ekologické zemědělství v rámci oboru Agroekologie. Na okraji univerzitního campusu je od roku 2010 využíván pro pokusnou činnost ekologicky certifikovaný pozemek. V současnosti jsou realizovány pokusy s genetickými zdroji pšenice, ekologickými osivy a hodnoceny možnosti kontaminace bio produkce mykotoxiny.

www.jcu.cz

KEZ o.p.s.

KEZ o.p.s. jako první česká kontrolní a certifikační organizace zajišťuje již od roku 1999 nezávislou kontrolu a certifikaci pro ekologické podnikatele, výrobce biopotravin, výrobce ekologických krmiv, osiv a sadby, obchodníků s bioprodukty, biopotravinami, ekologickými krmivy a e-shopy a pro ekologické chovatele včel, a to dle NR (EZ) č. 834/2007 a NK (ES) č. 889/2008. Dále naše společnost nabízí certifikace dle privátních programů KEZ doporučuje pro použití v EZ, Certifikace veřejných stravovacích zařízení, Certifikace biokrmiv pro zvířata v zájmovém chovu a Certifikace výrobců kosmetických prostředků obsahujících přírodní a bio suroviny CPK a CPK bio.

www.kez.cz

MENDELU

Mendelovu univerzitu v Brně tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Nabízí 130 oborů bakalářského a magisterského studia a další obory doktorské. Je nabízeno také studium předmětů Ekologické zemědělství ( výuka také v anglickém jazyce), Ekologické systémy chovu zvířat, Ochrana v systémech ekologického zemědělství (na Agronomické fakultě), Ekologická produkce zeleniny a speciálních rostlin a Ekologické vinohradnictví a vinařství (na Zahradnické fakultě). Ačkoli univerzita nemá specializované pracoviště pro problematiku ekologického zemědělství, několik vědeckých pracovníků se tímto tématem dlouhodobě systematicky zabývá. Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně.

www.mendelu.cz

 

PRO-BIO Liga

Občanské sdružení PRO-BIO LIGA je spotřebitelská pobočka Svazu PRO BIO se sídlem v hlavním městě Praze s celorepublikovou působností. Má za cíl propagovat a informovat spotřebitelskou veřejnost v oblasti biopotravin a systému ekologického zemědělství , přispívat k celoživotnímu vzdělávání a zvyšovat všeobecnou ekogramotnost. Má cca 300 členů.

www.biospotrebitel.cz

 

PRO-BIO Obchodní společnost

Obchodní společnost PRO-BIO s.r.o. je v současné době největším českým výrobcem a zpracovatelem biopotravin. Patří k průkopníkům, kteří stáli u úplného zrodu ekologického zemědělství v ČR. V sortimentu má přes 1 200 položek biopotravin v kvalitě bio. Provozuje vlastní bio mlýn a produkuje bio osiva. Od počátku svého podnikání se zaměřujeme na zpracování původních „zapomenutých„ plodin jako je pohanka, špalda, dvouzrnka či jáhly.

www.probio.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz PRO-BIO zastupuje zájmy svých členů, kterými jsou ekozemědělci, zpracovatelé a prodejci biopotravin, školy i spotřebitelé. Hlavním posláním Svazu PRO-BIO je prosazovat v ČR ekologické zemědělství v méně intenzivních oblastech, ale stejně tak v oblastech produkčních. Důležitou součástí je i propagace biopotravin. Svaz PRO-BIO spolupracuje s ministerstvy zemědělství i životního prostředí.

www.pro-bio.cz

PRODEJ-BIO s.r.o.

PRODEJ-BIO s.r.o. organizuje a koordinuje odbyt českých biosurovin (obiloviny, luštěniny, kukuřice, krmiva, maso) s cílem umístit českou produkci na český trh. Nadbytečná produkce je vyvážena do zemí EU. Dále produkuje osiva v bio kvalitě pro české odběratele.

www.prodejbio.cz

RC Jižní Morava

Regionální centrum Jižní Morava je jedním z celkem 11 regionálních center PRO-BIO Svazu , které členům poskytují poradenství a konzultace, organizují vzdělávací akce a semináře a podporují rozvoj ekologického zemědělství v daném regionu.

www.pro-bio.cz

Spolek PRO BIO poradenství

Spolek PRO BIO poradenství

Spolek PRO BIO poradenství je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků a pedagogů v oblasti ekologického zemědělství. Jeho cílem je pomoci ekologicky hospodařícím zemědělcům v zajištění ekonomické stability jejich farem a následně také k posílení trvale udržitelného zemědělství v ČR a zvýšení nabídky biopotravin na trhu. Služby v oblasti poradenství jsou například: poradenství na farmách; příprava přechodu z konvenční výroby na ekologickou; příprava na vstupní i řádnou kontrolu; ekonomika, marketing, zefektivnění hospodaření; výroba, zpracování a prodej bioproduktů; žádosti o dotace národní i z fondů EU, orientace v předpisech a nařízeních; cross-compliance; protierozní ochrana a ochrana krajiny, agroturistika.

www.eposcr.eu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) je dynamicky se rozvíjející vysokou školou, která poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Je centrem špičkové vědy a výzkumu v republikovém a v mnoha směrech i v mezinárodním měřítku. Akademici UTB zadávají BP a DP s tematikou ekologického zemědělství, v této oblasti publikují i vystupují na konferencích. Špičkové univerzitní laboratoře jsou jedním z prostředků dosahování kvalitních výstupů vztahujících se nejen k EZ.

www.utb.cz

UPOL

Univerzita Palackého v Olomouci je vysoká škola s dlouhou tradicí. V současnosti představuje moderní vzdělávací instituci se širokou nabídkou studijních oborů a bohatou vědeckou činností. Na jejích osmi fakultách studuje přes 23 000 studentů. V oboru agroekologie a ekologie krajiny (včetně ekologického zemědělství) je výzkum na katedře ekologie a životního prostředí zaměřen zejména na otázky související s kvalitou a degradací půdy, ekologií půdy, půdoochrannými technologiemi, využitím a plánováním krajiny, biodiverzitou a diverzitou v krajinném prostoru. Při své činnosti v daném oboru pracoviště spolupracuje nejen s dalšími katedrami a výzkumnými centry Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, ale i s jinými vzdělávacími a výzkumnými institucemi v ČR a v zahraničí.

www.upol.cz

VŠCHT

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je největší vzdělávací institucí svého druhu ve střední a východní Evropě. Navazuje na téměř 200 letou tradici výuky technické chemie v Čechách. Pedagogicky a vědecky tu působilo i několik nositelů Nobelovy ceny za chemii. V rámci mezinárodních i národních projektů je na Ústavu analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha, věnována intenzivní pozornost zkoumání kvality, původu (traceability) a pravosti (authenticity) ekologických surovin a produktů.

www.vscht.cz

VÚP Troubsko

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. je svou činností zaměřen na aplikovaný výzkum v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství. Zabývá se šlechtěním, množením a prodejem osiv. Nabízí poradenskou činnost a služby. Na stránkách ústavu naleznete odborné informace, publikace ke stažení, pícninářské aktuality a přehled řešených výzkumných projektů. V současné době má Ústav certifikovanou posklizňovou linku pro čištění osiv v bio kvalitě. Tato linka je stavěná na menší partie a je schopna čistit široké spektrum materiálů. V roce 2013 firma rozšířila nabídku osiv o osiva některých svých odrůd v bio kvalitě.

www.vupt.cz

VÚRV

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. je v České republice se svými 300 zaměstnanci největším pracovištěm aplikovaného výzkumu, zaměřeným na rostlinnou výrobu a příbuzné obory. Hlavním cílem výzkumu ve VÚRV, v.v.i. je získat vědecké poznatky pro podporu trvale udržitelného rozvoje zemědělství, na základě inovací systémů a technologií pěstování zemědělských plodin pro produkci kvalitních a bezpečných potravin, krmiv a surovin pro energetické a průmyslové využití. Od roku 2006 má ve vlastnictví experimentální pozemek certifikovaný pro ekologické pěstování. Kromě toho se ve VÚRV nachází genová banka, která uchovává širokou škálu genetických zdrojů rostlin. Současný výzkum je orientován především na možnosti využití genetických zdrojů minoritních plodin, ke kterým patří především pluchaté druhy pšenice (špalda, dvouzrnka, jednozrnka), pohanka a proso.

www.vurv.cz

VÚZT

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí, která se významně podílí na rozvoji českého zemědělství výzkumem v oborech zemědělská technika, technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu, energetika a výstavba a také v hraničních vědních oborech živé a neživé přírody k těmto oborům se vázajících, zejména ve vědách zemědělských, technických, ekonomických a ekologických, zaměřených na řešení problémů zemědělství, venkova a komunální sféry. Podílí se na ověřování a zavádění nových progresivních technologií do zemědělské praxe. Zabývá se také poradenskou činností. Aktualizované veřejně přístupné expertní systémy využívá mnoho zemědělců, pedagogů a doktorandů.

www.vuzt.cz

VÚŽV

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. je veřejnou výzkumnou institucí, zřízenou MZe. Působí v oboru zootechnického výzkumu, v oborech biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Hlavní náplní činnosti je základní a aplikovaný výzkum v oblastech genetiky a šlechtění zvířat, reprodukce, výživy, kvality živočišných produktů, etologie, technologií chovů, managementu stád a ekonomiky výroby. Tato činnost je zaměřena nejen do sektoru majoritního konvenčního zemědělství, ale i do oblastí ekologických a alternativních chovů (králíci, křepelky, jelenovití).

www.vuzv.cz