Dokumenty

Strategická výzkumná agenda (SVA)

Je hlavním pracovním dokumentem platformy ve kterém jsou definovány priority výzkumu a inovací v delším časovém horizontu.

Implementační akční plán (IAP)

Stanovuje střednědobé a dlouhodobé cíle, kterými budou identifikované priority postupně rozpracovávány v rámci výzkumných témat podle pořadí důležitosti a ohledem na slabé stránky EZ v ČR a nedostatky v poznání. Definuje aktivity a kroky potřebné k naplňování priorit, včetně jejich implementace a plánovaných výstupů. Sdružení členů platformy má otevřený charakter.

Smlouva o sdružení ČTPEZ

Zakládací dokument České technologické platformy pro ekologické zemědělství ze dne 22.9.2009

Stanovy ČTPEZ

Aktualizovaná verze ze dne 26.1.2018, která nahrazuje přílohu č.2 Smlouvy o sdružení ze dne 22.9.2009

Seznam účastníků sdružení

Aktualizovaná verze ze dne 18.10.2021, která nahrazuje přílohu č.1 Smlouvy o sdružení ze dne 22.9.2009