FARMUS – farma rodiny Musilových

Ing. Lukáš Musil, Olešenka 4, 582 22 Přibyslav

Představení farmy

Hospodářství se nachází v obci Olešenka a přilehlých katastrálních území pod vrchem Strážky (603 m n m.). Jedná se o uzavřený systém bio zemědělství společně s rodiči. Z celkové zemědělské výměry 110 ha připadá přibližně 60 ha na pěstování tradičních tržních plodin na orné půdě (pšenice, triticále, jetelotravní pícniny a především brambory). Osevní postup je tedy založen na pěstování brambor. Farma je smíšeného zaměření s chovem skotu BTPM a ovcí. Proto i bilance organické hmoty je kladná. Každým rokem se snažíme hnojit kompostovaným hnojem především na polích před brambory. V polní produkci je na farmě využíván zemědělský systém Agdata včetně Agdata senzorů – bezdrátové on-line meteostanice, GPS a satelity k monitoringu škodlivých organismů a zemědělské techniky po pozemcích. Tento inovativní a precizní systém tak vždy online umožní zjistit, co se na polích děje či dělo. V tom vidíme velký inovativní krok, neboť nám dokáže průběžně od založení porostu poskytnout reálnou a přesnou informaci o dění v porostech brambor a v kombinaci s výstupy z meteostanic a výsledků monitoringu a predikce ŠO detailní souvislosti a částečné objasnění provedených zásahů.

Záměrem demonstračních farem je přiblížit pěstování a ochranu brambor v ekologickém zemědělství s využitím moderních metod monitoringu a biologických postupů regulace patogenů. K této problematice budou realizovány tyto akce pro zemědělce:

  • Demonstrační akce skupinové | 5× ročně pro skupinu minimálně tří zemědělských subjektů – tématem budou klíčové úseky pěstitelské technologie brambor s praktickou ukázkou monitorovacích a prognostických zařízení Agdata v porostech brambor (příprava sadby a výsadba, využití meziplodin a regulace plevelů, přístupy k regulaci mandelinky bramborové, prostředky pro prognózu a regulaci plísně bramboru, praktické využití technologií precizního zemědělství a monitoringu na farmě)
  • Polní den | závěrečné zhodnocení provedených postupů v ochraně formou přednášek a praktických ukázek při sklizni v terénu a na posklizňové lince
  • Individuální akce: Je možné se domluvit na osobní schůzky případně poradenství.

Zemědělští podnikatelé se budou moci na demonstrační ekofarmu do Olešenky u Přibyslavi přijet seznámit s ekologickým hospodařením na orné půdě, pro naplnění tohoto záměru proběhne cílená příprava polních ploch na farmě (s možností během vegetace názorně ukázat a upozornit na hlavní problémy). To zároveň umožní účastníkům akcí si vzájemně vyměnit zkušenosti či konzultovat své pěstitelské postupy s odborníky.

Kontakt pro zájemce o činnost Demonstrační farmy
Ing. Lukáš Musil (Akreditovaný poradce MZe, reg. číslo 358/2014)
+420 774 066 255, musil774(et)gmail.com (lukas_musil(et)centrum.cz).

Stránky farmy