Infoservis z IFOAM Organics Europe a TP Organics červenec 2021

Zprávy o činnosti a událostech.
 1. Letošní ročník Evropského ekologického kongresu se konal online a živě z Lisabonu ve dnech 16. – 18. června 2021. Během šesti bloků se diskutovalo o sladění společné zemědělské politiky (SZP) se Zelenou dohodou EU, o novém nařízení EU o ekologickém zemědělství, o přínosu ekologického zemědělství ke zmírnění změny klimatu, o udržitelných potravinových systémech, o rozvoji venkova a o odvětví ekologického zemědělství v Portugalsku.

Více informací najdete v souhrnné zprávě z kongresu nebo se podívejte na záznam zde.

 

 1. IFOAM OE představil na svém valném shromáždění 29. června novou studii „Perspektivy a vývoj ekologického zemědělství v národních strategických plánech SZP“, která mapuje potřebné úsilí jednotlivých 27 členských zemí k naplnění společného cíle mít 25% zemědělské půdy EU v ekologickém zemědělství. Studie upozorňuje na potřebu zvýšené podpory ekologického zemědělství v budoucích plánech SZP na 3 až 5násobek současného rozpočtu SZP.

 

Dalšími politickými procesy, které mají pro ekologické hnutí zásadní význam a které se uskuteční v nadcházejících měsících, jsou dvě veřejné konzultace Komise – jedna o nových genomických technikách (NGT) a druhá o právních předpisech týkajících se osiv. Konzultace budou probíhat během léta a je nezbytné, aby sektor EZ byl připraven k nim přispět.

 1. Komise 29. 4. 2021 zveřejnila studii o nových genomických technikách, která ukazuje, že NGT mají potenciál přispívat k udržitelným potravinovým systémům, jejichž rostliny jsou odolnější vůči nemocem, podmínkám životního prostředí a účinkům změny klimatu. Kromě toho mohou mít tyto produkty vyšší výživové vlastnosti, a sníženou potřebu zemědělských vstupů, jako jsou pesticidy. Studie zároveň konstatuje, že stávající právní předpisy o GMO přijaté v roce 2001 nejsou pro tyto inovativní technologie vhodné. Komise plánuje zahájit konzultační proces s cílem projednat pro tyto biotechnologie návrh nového právního rámce.

Podle IFOAM OE by transparentnost používání genetických modifikací měla i nadále platit v celém řetězci výroby potravin – existuje obava, že ekologické potravinové systémy nebudou chráněny před kontaminací. IFOAM shledává oslabení regulace těchto technologií naopak v rozporu s cíli Zelené dohody a strategií F2F a Biodiverzita, stejně jako s rozhodnutím Evropského soudního dvora, který uvádí, že tato nová generace geneticky modifikovaných organismů musí být regulována podle stávajících zákonů EU o GMO. IFOAM vyzývá Komisi, aby se více zaměřila na rozšiřování agroekologických postupů s prokázanými přínosy pro biologickou rozmanitost a kvalitu půdy. V EZ se uplatňuje řada postupů, díky nimž jsou potravinové a zemědělské systémy odolnější vůči škůdcům a různorodým podmínkám prostředí, jakož i extrémním povětrnostním jevům souvisejícím se změnou klimatu, a zároveň se snižuje závislost na syntetických pesticidech.

 

 1. Komise obnovila revizi EU směrnice o uvádění osiv na trh s cílem zjednodušit pravidla (nahradit 12 stávajících směrnic), harmonizovat jejich uplatňování v celé EU a sladit ji s novými politickými cíli Zelené dohody a jejími strategiemi. Revize se týká jak rozmnožovacího materiálu rostlin, tak lesních dřevin. Vzhledem k tomu, že tento právní rámec je relevantní pro ekologický sektor, IFOAM OE zpracoval připomínky k navrženým strategiím legislativního postupu a vyzývá ostatní aktéry v EZ k sledování a připomínkování této legislativy. Připomínky k počátečnímu posouzení dopadu bylo možné Komisi zasílat do 13.7. Nyní bude probíhat veřejná konzultace. Přijetí nové směrnice se očekává koncem roku 2022.

 

 1. V současné době probíhá také revize marketingové politiky EU, jež umožňuje financování kampaní propagujících zemědělské produkty EU. Komise mapuje názory, jakým způsobem by politika mohla více podporovat udržitelnější výrobu a spotřebu, a rovněž vyváženější stravování v souladu se strategií F2F a evropským plánem boje proti rakovině. Návrhy IFOAM OE zaslal v rámci veřejné konzultace, která probíhala 12 týdnů od 31. března do 23. června 2021. Aktuálně se výstupy z konzultace zpracovávají do souhrnné zprávy.

IFOAM vítá rozhodnutí Komise vyčlenit určitou částku z rozpočtu na propagační politiku pro ekologické a udržitelné postupy. Propagační iniciativy mají zásadní význam pro posílení poptávky po biopotravinách, a následně dosažení cílů strategie F2F. Bariery politiky vidí v kritériích způsobilosti žadatelů a nedostatku finančních zdrojů v sektoru EZ. Navíc IFOAM doporučuje: propagovat pouze produkty pocházející z chovu zvířat, kde je dodržován vysoký standard welfare; propagovat zdraví prospěšné produkty, které jsou v současné době nedostatečně konzumovány (ovoce, zelenina, ořechy, celozrnné výrobky…); zeměpisná označení by neměla být automaticky považována za prioritu v rámci propagační politiky, jelikož nemusí nutně jít o udržitelné produkty.

Přezkum politiky navazuje na hodnocení dokončené v roce 2020, z něhož vyplynulo, že politika přispěla ke zvýšení povědomí o vysokých standardech zemědělsko-potravinářských produktů EU a o režimech kvality jak v EU, tak na klíčových vývozních trzích. Z hodnocení rovněž vyplynulo, že propagační politika by v budoucnu mohla hrát důležitou roli při podpoře přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům EU.

 

 1. Pokračuje schvalování prováděcích aktů k novému nařízení EU o ekologickém zemědělství, které od roku 2022 nahradí stávající Nařízení Rady (ES) č. 834/2017. Víte, že má 23 sekundárních nařízení? Znamená to, že čtení a pochopení nového nařízení bude pro ekologické zemědělce i výrobce náročné. Proto IFOAM OE vede přehled všech aktuálních předpisů pro EZ a připravuje výklad, který bude vodítkem pro členy a ekologické subjekty.

 

 1. IFOAM OE zveřejnil svoji výroční zprávu za rok 2020. Přečtěte si o vizi 2030, úspěších a aktivitách v digitální podobě.

Akce v kalendáři:

 • 6 – 10. 9. Organic World Congress (digitálně i na místě ve francouzském Rennes)
 • 30. 9. – 1. 10. Organic Food Conference (digitálně i na místě v polské Varšavě, akce se koná 1x za dva roky)
 • POZOR změna termínu: 28. 10. (14,00-16,00) Brokerage event 2 (digitálně, platforma pro diskuzi a hledání partnerů pro podávání projektů do programu Horizon Europe)
 • 30. 10. – 1. 11. TP Organics’ Organic Innovation Days (digitálně, jediná akce EU zaměřená na výzkum a inovace v oblasti EZ, letos pod názvem „Lepší vstupy pro ekologické zemědělství“)
 • 9. – 10. 12. konference IFOAM Organics Europe Meets Business (zřejmě digitálně, platforma pro výměnu zkušeností mezi aktéry z celého dodavatelského řetězce)

Zajímavá publikace:

Studie francouzského institutu IDDRI po názvem „Na cestě k přeměně potravinových systémů – Výzvy a politické nástroje pro Francii“.

Francouzské a evropské potravinové systémy je třeba transformovat, aby bylo možné řešit zdravotní, environmentální a sociální problémy. Politická opatření na podporu této transformace však nejsou dostatečně ambiciózní, protože její socioekonomické náklady jsou obecně považovány za příliš vysoké. V této souvislosti IDDRI vyvinul inovativní metodický přístup, který kombinuje biofyzikální a socioekonomické modelování s cílem: (i) pochopit strukturální změny, které se v přechodu projevují; (ii) posoudit jejich dopad na čtyři výzvy: zaměstnanost a příjmy v zemědělství, zaměstnanost v zemědělsko-potravinářském sektoru, potraviny a biologickou rozmanitost; a (iii) identifikovat politické podmínky pro přechod.

Na základě orientačního postupu dekarbonizace zemědělství stanoveného francouzskou národní nízkouhlíkovou strategií byly vypracovány dva různé scénáře vývoje francouzského potravinového systému, aby bylo možné posoudit jejich dopady do roku 2030 na dvě klíčová odvětví: mléčný skot a plodiny na orné půdě, které dohromady představují 70 % využívané zemědělské plochy, 52 % tvorby hodnoty v zemědělství a 40 % tvorby hodnoty v potravinářském průmyslu.

Závěry studie lze shlédnout v rámci dvouhodinového webináře s následnou diskuzí s klíčovými aktéry potravinového systému EU. Zkrácená verze výstupu ve formě Policy Brief.