Nová studie ukazuje socioekonomické přínosy agroekologie

Nová studie, vedená společně Institutem supérieur d’agriculture Rhône-Alpes (ISARA) ve Francii a Scuola Superiore Sant’Anna v Itálii, získala finanční podporu od Společného výzkumného střediska Evropské komise (Joint Research Centre) a  Centra znalostí pro globální bezpečnost potravin a výživy (Knowledge Centre for Global Food and Nutrition Security). Tato studie poskytuje komplexní a globální pohled na socioekonomickou výkonnost agroekologie. Jejím cílem je získat hlubší porozumění pro tuto oblast, která se stává stále významnější v kontextu udržitelného zemědělství a globální bezpečnosti potravin.

Rozsáhlá studie zkoumala více než 13 000 publikací, z nichž bylo vybráno 80 článků publikovaných v letech 2000-2022, které poskytují vědecké důkazy o socioekonomických výsledcích agroekologie v oblastech, jako jsou příjmy, zaměstnanost a výrobní náklady.

Studie potvrzuje, že agroekologické postupy jsou ze socioekonomického hlediska životaschopné. Ve většině případů byly zaznamenány pozitivní dopady na příjmy, produktivitu a efektivitu. „Stále však existují výzvy spojené s potřebami pracovní síly a nákladů, což si vyžaduje adekvátní politickou podporu agroekologických iniciativ,“ uvádí hlavní autorka studie Ioanna Mouratiadou.

Sociálně-ekonomické dopady agroekologie jsou ovlivněny řadou faktorů, mezi které patří geografické umístění, doba potřebná pro přechod na agroekologické metody a specifické zemědělské podmínky. Zvlášť významné výsledky byly zaznamenány ve studiích zaměřených na země globálního Jihu a v systémech využívajících agrolesnictví, pěstování meziplodin a metod bezorebného nebo minimálního zpracování půdy jako součást agroekologických praktik.

Studie přináší nové poznatky, které podporují přechod k agroekologii, jež je nezbytný pro vytvoření udržitelných zemědělských a potravinových systémů na všech úrovních, od lokální až po globální. Tato studie je volně dostupná a poskytuje cenné informace pro všechny, kteří mají zájem o udržitelné zemědělské metody.