Vyhlášení první výzvy – Podpora agroekologie na úrovni farem a krajiny

Agroekologie (včetně ekologického zemědělství) je považována za klíčový přístup k dosažení cílů Green Deal a Farm to Fork v EU. Cílem je transformovat zemědělský sektor do roku 2050 tak, aby byl odolný, rozmanitý, prosperující a šetrný k lidskému zdraví, klimatu a životnímu prostředí, což představuje zásadní krok v evropské zemědělské politice a výzkumu.

Projekt, který je součástí Horizon Europe klade důraz na územní a krajinný přístup a zajištění proveditelnosti. Zemědělci, považovaní za jádro živých laboratoří a výzkumných infrastruktur, jsou klíčoví pro implementaci agroekologických praktik. Tato iniciativa zahrnuje 70 partnerů z 26 zemí a regionů.

Program klade důraz na dvě hlavní tématické oblasti:

  1. Rozšíření agroekologie na úrovni farem (a jejího bezprostředního okolí): Zaměřuje se na víceoborový a komplexní přístup, včetně různých vědeckých disciplín.
  2. Implementace agroekologie na úrovni krajiny: Téma uznává složité interakce mezi zemědělskými systémy, jejich přírodním prostředím a dalšími činnostmi spojenými s biologickou rozmanitostí.

Partnerství v projektu aktivně využívá koncept „Living Labs“ (živých laboratoří) a výzkumných infrastruktur, což umožňuje propojení praktických zkušeností s vědeckým výzkumem na různých úrovních. Cílem je vyvíjet a zdokonalovat inovace přizpůsobené konkrétním lokálním podmínkám a potřebám.

Fondy na podporu projektů poskytují různé organizace z mnoha zemí a projekt musí mít evropskou perspektivu, řešit problémy a výzvy sdílené v nejméně třech zemích.

Financování mezinárodních projektů bude založeno na mechanismu „virtuálního“ společného fondu. To znamená, že výzkumní partneři (žadatelé) projektů, kteří byli vybráni, obdrží grant přímo od své národní/regionální financující strany podporující spolufinancovanou výzvu, v souladu s jejich právními podmínkami a podmínkami pro financování projektů. Rozpočet bude navýšen o příspěvek EU po dohodě mezi financujícími stranami.

Základní informace k žádosti:

  • Dvoufázový postup: Program využívá dvoufázový postup pro podávání žádostí. Prvním krokem je podání předběžného návrhu, po jehož vyhodnocení a výběru je zasílána pozvánka k podání komplexního návrhu.
  • Termíny:

– Předběžné návrhy je třeba podat do 26. dubna 2024 do 14:00 hod.

– Komplexní návrhy je nutné podat do 19. září 2024 do 14:00 hod.

  • Podávání návrhu: Všechny návrhy musí být podány prostřednictvím online platformy, která je k dispozici na webových stránkách https://agroecology.ptj.de.
  • Předběžný návrh: Cílem předběžného návrhu je představit projektový nápad bez nutnosti poskytování podrobností o pracovním plánu.
  • Hodnocení návrhů: Návrhy jsou hodnoceny na základě následujících kritérií – úroveň vědecké (akademické) kvality; dopad, kvalita a efektivita realizace (excellence, impact and quality and efficiency of the implementation).
  • Kdo může být žadatelem: Univerzity a další vysokoškolské instituce, veřejné výzkumné instituce, profitní i neziskové organizace a zástupci občanské společnosti. Soukromé společnosti se také mohou přihlásit, podléhají však předpisům a kritériím způsobilosti národní/regionální financující strany. Výzkumná konsorcia by se měla sestávat minimálně ze tří partnerů (kteří žádají o financování) ze tří různých zemí.

Program Agroekologie poskytuje široké řešení pro velkou část témat. Přenos znalostí do politiky a praxe je klíčové pro zajištění potravinové bezpečnosti, životních podmínek zemědělců, ochrany našeho klimatu a přírodních zdrojů.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách TP Organics.