Infoservis z TP Organics leden 2022

Věda a výzkum v EZ v Evropě, projekty, konsorcia, pozvánky na konference a workshopy.
 • Ohlédnutí za Inovačními dny EZ (30. 11. – 1. 12.), každoroční veřejnou akcí pořádanou TP Organics (evropskou technologickou platformou pro EZ) a jedinou akcí EU zaměřenou na výzkum a inovace v EZ, pod názvem „Lepší vstupy pro ekologické zemědělství“. Představeny byly především dvěma projekty EU financované z programu Horizont 2020: RELACS (koordinovaný ekologickým výzkumným ústavem FiBL) a Organic-PLUS (koordinovaný univerzitou v Coventry), jejichž cílem je snížit používání kontroverzních vstupů v EZ. Sešlo se přibližně 140 účastníků, kteří se aktivně zapojili do diskuzí a výměny názorů na různé alternativy kontroverzních vstupů v ekologickém zemědělství a strategie minimalizace jejich používání, jakož i na související socioekonomické aspekty.
 • První výstupy 12 projektů podpořených v rámci společné výzvy s názvem „Na cestě k udržitelným a ekologickým potravinovým systémům“ ERA-Net Core Organic. Zaměření na „potravinové systémy“ bylo výchozím bodem spolupráce, která uznala vzájemnou použitelnost různých vědeckých řešení relevantních pro udržitelný i ekologický potravinářský sektor. V rámci 12 podpořených projektů se řeší témata jako je úloha rozmanitosti v udržitelných potravinových systémech, udržitelná a ekologická produkce vojtěšky, vína a masa, inovace v minimálním zpracování potravin, využití vedlejších produktů potravinářského průmyslu a také poznatky od předních ekologických a udržitelných výrobců potravin v Evropě.

Pozn.: ERA (European Research Area/ Evropský výzkumný prostor) je obdobou jednotného trhu EU pro výzkum a inovace, jehož cílem je umožnit volný pohyb výzkumných pracovníků, vědeckých poznatků a technologií. Snahou výzkumných programů ERA, spuštěných v roce 2000, je integrovat vědecké zdroje EU prostřednictvím nadnárodní spolupráce. Existují 2 nástroje: ERA-Nets (tematické výzkumné sítě, např. Core Organic věnující se EZ) a FACCE-JPI (iniciativa společného plánování pro zemědělství, potravinovou bezpečnost a změny klimatu; řeší globální problémy prostřednictvím koordinovaného úsilí na národní úrovni, zapojeno je 24 států včetně ČR).

 • Nová webová stránka o AKIS na webu EIP-AGRI – nový web shrnuje veškeré informace o AKIS. Znalosti a inovace hrají zásadní roli při pomoci zemědělcům, lesníkům a venkovským komunitám řešit současné i budoucí výzvy. Aby se zajistilo, že se příslušní lidé propojí a že znalosti budou sdíleny mezi všemi, kdo je využívají a vytvářejí, jsou v EU zapotřebí účinné „zemědělské znalostní a inovační systémy“ (AKIS). To dále podpoří vývoj inovativních řešení, která fungují v praxi.  Nové stránky vám umožní přístup k důležitým informacím, výsledkům činnosti EIP-AGRI, publikacím, cenným zdrojům a dalším informacím.
 • Pozvánka na mezinárodní klimatickou konferenci Agri-Food & Science Circle 2022, kterou pořádá 8. a 9. 9. 2022 v Kodani dánské zemědělské inovační centrum SEGES ve spolupráci s dánskými univerzitami a společnostmi zemědělsko-potravinářského průmyslu. Smyslem této jedinečné konference je propojit výzkum a průmysl při hledání řešení, která nám všem pomohou dosáhnout cílů snižování klimatické stopy zemědělsko-potravinářského odvětví. Uzávěrka pro zaslání abstraktu v rámci osmi různých tematických bloků je 15. 2. 2022.
 • Pozvánka na workshopy projektu SoIACE probíhající online od ledna do dubna a na závěrečnou konferenci projektu 12. dubna 2022 v Bruselu. Projekt je zaměřen na fenotypování kořenů a vlastností plodin pod zemí, které čelí nedostatku vody a živin a na možnosti zlepšení účinnosti agroekosystému. První série tří workshopů se věnuje kořenům (hloubka, fenotyp, mikrobiom), druhá řeší uplatnění bio-stimulantů. Více o projektu zde.
 • Pozvánka na výzkumné setkání k zmírňování změny klimatu v zemědělství, které pořádá FACCE ERA-GAS online 2. a 3. března 2022 pod názvem „Zemědělství a lesnictví v klimaticky neutrální Evropě: přenos 6 let výzkumu do praxe v oblasti klimatu“.FACCE ERA-GAS je konsorcium vzniklé z iniciativy společného plánování (FACCE-JPI) pro výzkum v oblasti monitorování a zmírňování skleníkových plynů ze zemědělství a lesnictví.
 • Pozvánka na webinář projektu EUREKA pod názvem „Seznamte se s budoucí farmářskou knihou EU (EU FarmBook)“, který proběhne 23. 2. 2022. Registrace do 18. 2. 2022 zde. EUREKA vytváří evropské úložiště znalostí o osvědčených zemědělských postupech a zároveň posiluje interakci znalostí a propojení mezi různými zásobárnami znalostí a stávajícími iniciativami. Projekt má zajistit dlouhodobější a širší využití praktických znalostí a inovativních řešení, které vznikly v rámci projektů programu Horizont 2020.

Avízo na výsledky projektů podpořených z ERA-Net Core Organic:

 • projekt DOMINO prokázal, že inovativní management sadů může zvýšit úrodnost půdy, biologickou rozmanitost a ekonomickou udržitelnost intenzivních ekologických ovocných sadů. Hlavní inovací je vývoj nových strategií pěstování meziplodin s různými živými mulči a luskovinami, vývoj nových organických hnojiv a ochrana plodin používáním nadzemních krytů. Více o projektu zde.
 • projekt GrazyDaiSy zkoumal, jak řídit věkově smíšené skupiny krav, včetně odchovu telat s jejich matkami, při zachování vysoké úrovně zdraví a neustálé snaze o minimalizaci medikace. Dále se zaměřoval na zavádění odolných pastevních strategií s cílem zlepšit užitkovost zvířat a snížit dopady na ekosystém na farmě i v jejím okolí. Cílem byla podpora pastvy a zlepšení řízení pastvy, společný chov krav a telat a minimalizace používání léčiv. Více o projektu zde
 • projekt Mix-Enable zkoumal udržitelnost a odolnost ekologických smíšených chovů hospodářských zvířat a vliv integrace mezi jednotlivými složkami farmy. Více o projektu zde
 • Organic Eprints je volně přístupná online databáze pro EZ – obsahuje publikace týkající se výzkumu v oblasti ekologického zemědělství a potravinových systémů. V databázi lze snadno vyhledávat témata, která vás zajímají. Jako registrovaný uživatel můžete být navíc průběžně informováni o nových publikacích dle vlastního nastavení každý týden nebo měsíc. Registrace je zdarma zde. Organic Eprints jsou dostupné výstupy všech projektů podpořených v Core Organic (DOMINO, GrazyDaiSy, Mix-Enable,…).
 • European Organic Youth Event 2022 – pozvánka na evropskou konferenci EZ pro studenty a mladou generaci ve švýcarském Fricku, kterou připravuje IFOAM OE a TP Organics na 31. 8. až 2. 9. 2022 s cílem přitáhnout mladé vědce k tématu EZ. Akce je v přípravě, budeme informovat.
 • TP Organics a směřování evropského výzkumu – TP Organics jako technologická platforma pro EZ přispívá svými doporučeními k nastavení strategií programů podporujících výzkum a inovace na evropské úrovni, především programu Horizont Evropa (2021-2027). Návrhy výzkumných témat s vazbou na EZ zpracované pro aktuální výzvy programu Horizont Evropa vychází z její Strategické výzkumné a inovační agendy.
 • Nové projektové příležitosti – TP Organics pro své členy monitoruje projektové příležitosti, informuje o nových výzvách a pořádá pravidelná setkání k propojení výzkumných institucí s cílem úspěšného vzniku a zpracování projektů relevantních pro EZ. Novým nástrojem programu Horizont Evropa jsou MISE, které mají přinést konkrétní řešení některých největších výzev EU. Cílem pěti misí EU je podpořit přeměnu Evropy v ekologičtější, zdravější, inkluzivnější a odolnější kontinent. TP Organics sleduje misi Dohoda o půdě pro Evropu (Soil Deal for Europe), jejímž cílem je, aby do roku 2030 bylo alespoň 75 % všech půd v EU zdravých. Navrhovaná mise kombinuje výzkum a inovace, vzdělávání a odbornou přípravu, investice a demonstraci osvědčených postupů s využitím tzv. živých laboratoří (sítí aktérů pro společnou tvorbu v místě) a tzv. majáků (míst pro prezentaci osvědčených postupů). Síť 100 živých laboratoří a majáků pro spoluvytváření znalostí, testování řešení a demonstraci jejich hodnoty v reálných podmínkách povede k přechodu na zdravou půdu. Mise byla oficiálně zahájena na konci září 2021 a nyní je otevřeno první kolo přihlášek v 8 výzvách. Termín pro předkládání návrhů je do 24. března 2022. TP Organics v současné době připravuje poziční dokument s potřebami ekologického výzkumu pro zdravé půdy v Evropě.

Přehled všech projektových výzev programu Horizont Evropa včetně Misí na období 2021-2022.