Infoservis z TP Organics září 2021

Nové výzvy programu Horizon Europe a jak na ně, výzkumná agenda v oblasti EZ, pozvánky na semináře a konference, mnoho dalšího!
  • TP Organics zveřejnila v září aktualizovaný poziční dokument shrnující identifikované výzkumné priority v oblasti znalostí a inovací. Poziční dokument má pomoci Evropské komisi stanovit správné priority ve druhém kole výzev programu Horizont Evropa a zároveň poskytnout výhled na prioritní témata, která by měla být zahrnuta do třetího a konečného kola programu.

TP Organics k dokumentu uvádí: „Evropská komise by měla vyčlenit významnou část rozpočtu pro klastr 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) na potřeby výzkumu v ekologickém zemědělství. Navrhujeme celkový rozpočet ve výši nejméně 120 milionů EUR na konkrétní výzvy v oblasti EZ v průběhu sedmi let trvání programu Horizont Evropa. Vzhledem k tomu, že v prvním kole byly vyhlášeny pouze tři takové výzvy specifické pro EZ, měl by být do druhého kola (2023/24) zahrnut větší počet témat pro EZ, včetně těch, která nebyla v prvním kole využita, aby bylo možné dosáhnout cílů strategie F2F a Akčního plánu pro EZ.“

 

  • TP Organics pro své členy pořádá webináře a setkání (tzv. Brokerage Events) k seznámení se s novým evropským programem pro výzkum a inovace Horizont Evropa a k propojení zájemců o účast v projektech v rámci výzev klastru 6 „Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí“. Na posledním webináři (7.10.) byly představeny různé typy akcí financované z programu, zejména inovační akce, a dále změny oproti programu Horizont 2020 z hlediska účasti malých a středních podniků. Na webináře navazují neformální online setkání, aktuálně plánované na 28. 10. se bude věnovat pravidlům podávání výzev v roce 2022. V případě zájmu o účast je nutné se registrovat do 24. 10. zde, a to pod ČTPEZ, která je členem TP Organics.

 

  • Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2021 pořádá TP Organics 7. ročník Dnů inovací ekologického zemědělství.  Jedná se o jedinou akci EU zaměřenou na výzkum a inovace v oblasti EZ, letos pod názvem „Lepší vstupy pro ekologické zemědělství“. Akce není zpoplatněna a proběhne online. Představeny budou dva evropské projekty RELACS a Organic-PLUS, financované z programu Horizont 2020, zaměřené na snížení používání sporných vstupů v systémech EZ. (Projekt RELACS probíhá od 5/2018 do 4/2022 a účastní se ho 28 partnerů z 11 zemí, koordinátorem je Výzkumný ústav ekologického zemědělství (FiBL) ve Švýcarsku. Projekt Organic-PLUS probíhá od 5/2018 do 10/2022, zapojeno je 10 univerzit a 15 dalších organizací (výzkumných i nevládních) z 12 zemí, koordinátorem je Centrum pro agroekologii, vodu a udržitelnost Univerzity Coventry.

Jedná se o jedinečnou příležitost k setkání se členy TP Organics, navázání kontaktů s odborníky i zástupci EU, jakož i k diskusi a výměně zkušeností s partnery projektů RELACS a Organic-PLUS. Zaregistrujte se do 28. listopadu zde. Více o programu zde.

 

  • TP Organics představuje 5 nových výzkumných projektů schválených v rámci třetí výzvy programu ERA-NET CORE Organic Cofund. Z celkových 24 podaných projektů vybrala Rada pět k financování v období 2021-2024: ROAM-FREE  Odolná zvířata v udržitelných smíšených volných chovech, ResBerry – Udržitelné ekologické systémy pěstování bobulovin prostřednictvím zvýšené biologické rozmanitosti a inovativních strategií řízení, DIVERSILIANCE – Diverzifikace ekologické rostlinné výroby za účelem zvýšení odolnosti, SCOOP – Rozvoj systémů pěstování meziplodin s kamélií za účelem zvýšení výnosových a kvalitativních parametrů místních nedostatečně využívaných plodin, ALL-Organic – Agroekologické živé laboratoře podporující udržitelné systémy ekologické produkce. Více informací najdete na webových stránkách CORE Organic.

Poslední zmíněný projekt je jedním ze dvou pilotních projektů „Agroekologických živých laboratoří a výzkumných infrastruktur“, které ověřují možnosti využití tohoto konceptu Evropských partnerství v rámci Horizontu Evropa (druhým je AE4EU).

Další akce v kalendáři:

  • 27. 10. (9,00-13,00) Seminář SUSFOOD2 (online i na místě v tureckém Istanbulu)

Představení výsledků 12 projektů spolufinancovaných v rámci sítě ERA-NETs SUSFOOD2, jejichž cílem je zlepšit udržitelnou produkci a spotřebu potravin. Cílem semináře je dále prohloubení spolupráce mezi stávajícím i novými aktéry.

Mezinárodní sdružení Agroecology Europe (AEEU) podporující zavádění agroekologie pořádá po úspěšných ročnících v letech 2017 a 2019 třetí fórum s cílem sdílení zkušeností.

 

Více informací a zpráv najdete ve zpravodaji TP Organics (září 2021), zde.