Infoservis z TP Organics květen 2022

Květnový zpravodaj se věnuje živým laboratořím – novému nástroji provádění výzkumu a inovací v programu Horizont Evropa, a dále mezinárodní iniciativě BIOEAST pro rozvoj bioekonomiky.

Pozvánka na Vědecký den TP Organics 2022, který se uskuteční července tradičně v rámci veletrhu BIOFACH, tentokrát na téma „Digitální technologie pro místní a drobné zpracování“. Využívání digitálních technologií usnadňuje propojení spotřebitelů a drobných výrobců a podporuje krátké dodavatelské řetězce. Představen bude projekt SmartAgriHubs, jehož cílem je zlepšit udržitelnost odvětví podporou inovačního ekosystému, který podporuje vývoj a zavádění digitálních řešení. Dále budou představeny technologické inovace v zemědělsko-potravinářském odvětví, které zajišťují sledovatelnost ve složitých dodavatelských řetězcích, optimalizují audity dodržování předpisů a srovnávací systémy udržitelnosti. Předběžný program zde.

Pozvánka na Inovační dny ekologického zemědělství, které se uskuteční 11. a 12. října v Belgii. Hlavním tématem jsou „Živé laboratoře a majáky v ekologickém zemědělství“, nový koncept podpory inovací v rámci programu Horizont Evropa (2021-2027). Účast na Inovačních dnech EZ je zdarma, podmínkou je registrace do 8. září. Předběžný program zde.

Závěrečný seminář CORE Organic proběhl 17. a 18. května v Bruselu. Akce sloužila jednak k uzavření programového období Cofund (jelikož sítě ERA-NET již nejsou součástí programu Horizont Evropa), jednak k oficiálnímu zahájení budoucí sítě CORE Organic Pleiades. TP Organics je partnerem sítě CORE Organic, která financuje nadnárodní výzkum v oblasti ekologického zemědělství již více než 15 let. (Síť CORE Organics vznikla v roce 2004 a během čtyř programových období realizovala sedm výzev a společně financovala 57 projektů za téměř 58 mil. EUR. Shrnutí historie programu najdete v Závěrečné zprávě.)

Živé laboratoře „Living labs (LL)“ jsou novým nástrojem provádění výzkumu a inovací programu Horizont Evropa. Živé laboratoře jsou místa, kde se experimentuje přímo v terénu a ve vazbě na konečné uživatele; jedná se o partnerství mezi různými subjekty, kteří spoluvytvářejí inovace pro společně dohodnutý cíl.

Koncept živých laboratoří bude využit v rámci evropského partnerství pro agroekologii, což je spolufinancované partnerství mezi Komisí a přidruženými zeměmi (obdoba např. programu CORE Organic). Pracovní program a projektové výzvy budou spuštěny od roku 2023, přípravu koordinuje nově ustanovený Stálý výbor pro zemědělský výzkum v oblasti agroekologie (SCAR-AE) a podkladem budou výstupy dvou pilotních projektů ALL-Ready a AE4EU, které vytváří rámec pro budoucí evropskou síť agroekologických živých laboratoří a výzkumných infrastruktur, která umožní přechod k agroekologii v celé Evropě. V rámci mapování existujících laboratoří pro agroekologii bylo identifikováno přes 200 iniciativ. Dobrými příklady jsou ÖMKi On-Farm Living Lab v Maďarsku nebo LLAEBIO laboratoř pro agroekologii a ekologické zemědělství ve Vlámsku.

Koncept živých laboratoří a majáků bude využit také v rámci mise EU „Dohoda o půdě pro Evropu“, jejímž cílem je zajistit, aby do roku 2030 bylo 75 % půdy zdravé a schopné poskytovat základní ekosystémové služby. Živé laboratoře jako společné iniciativy pro spoluvytváření znalostí a inovací a majáky jako místa pro demonstraci osvědčených postupů budou klíčovým nástrojem k urychlení zavádění udržitelných postupů. Cílem mise je do roku 2030 vybudovat síť 100 živých laboratoří a majáků zaměřených na půdu ve venkovských a městských oblastech.

 

BIOEAST mezinárodní iniciativa pro spolupráci v oblasti výzkumu států V4+7 s oficiální podporou ministerstev zemědělství. Mimo státy V4 je k iniciativě připojeno Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko. Cílem této iniciativy je podpora a rozvoj biohospodářství. Aktivita je podpořena ze strany Evropské komise v rámci projektu BIOEASTsUP z programu Horizont 2020 (10/2019-9/2022). Cílem projektu je podnítit strategické uvažování na vládní úrovni a nadnárodní vzájemné rozvíjení národních strategií oběhového hospodářství v zemích BIOEAST a zpracování strategické výzkumné agendy. Iniciativa má sedm tematických pracovních skupin: agroekologie a udržitelná zemědělská produkce; bioenergetika; potravinářství; lesnictví; udržitelné využívání vody; vzdělávání v bioekonomice a přírodní materiály.

Tematická pracovní skupina pro agroekologii, koordinovaná Ministerstvem zemědělství Maďarska a Výzkumným ústavem pro ekologické zemědělství (ÖMKI), si klade za cíl mobilizovat členy ke spolupráci na rozvoji agroekologického systému. Proveden byl průzkum mapující existující agroekologické živé laboratoře nebo podobná otevřená inovační partnerství v zemích BIOEAST.

V České republice MZe spolupracuje v této tématice s dalšími organizacemi sdruženými v tzv. národním BIOEAST HUB – platformě, jejímž cílem je napomáhat transferu informací v oblasti bioekonomiky. Koordinátorem platformy je společnost Zemědělský výzkum, spol. s r.o., dceřiná společnost Výzkumného ústavu pícninářského spol. s r.o. Troubsko.

 

Pracovní příležitost – CIRAD, Francouzské středisko pro zemědělský výzkum a mezinárodní rozvoj hledá zemědělského vědce/zootechnika specializovaného na analýzu integrovaného chovu hospodářských zvířat. Nábor je součástí výzkumného projektu ERA-NET FOSC „Towards resilient and sustainable integrated agro-ecosystems through appropriate climate-smart farming practices“ (TrustFarm), který byl zahájen v červnu 2021 a skončí v červnu 2024. Podrobnější informace a odkaz na přihlášku zde.

 

Avízo na předkládání projektů zaměřených na agrobiodiverzitu v rámci společné výzvy FACCE-JPI a SusCrop. Projekty financované v rámci této výzvy by měly přispět k udržitelné rostlinné výrobě, zejména strategiím agrodiverzifikace. Návrhy podané do výzvy se musí týkat jednoho z následujících témat: Zemědělské genetické zdroje; Zemědělské postupy a modely zemědělských podniků; Agrobiodiverzita a územní systémy. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 22. června. Více informací k výzvě

 

Avízo na předkládání projektů zaměřených na uplatnění ICT (informačních a komunikačních technologií) v zemědělsko-potravinářském systému v rámci společné výzvy ERA-NET Cofund ICT-AGRI-FOOD. Projekty financované z národních rozpočtů partnerů ICT-AGRI-FOOD (ČR není členem) musí naplňovat vizi výzkumné sítě a přispět k větší udržitelnosti potravinových systémů. Uzávěrka pro předkládání návrhů je 15. srpna. Více informací k výzvě zde. (Cílem ICT-AGRI-FOOD, jedné z ERA sítí, je posílit evropský výzkum v oblasti precisního zemědělství, ICT a robotiky v zemědělství, viz Strategická výzkumná a inovační agenda). Účelem sítě je spojit roztříštěné lidské a finanční zdroje s cílem zlepšit účinnost a efektivitu evropského výzkumného úsilí.)

 

Avízo na výsledky projektů podpořených z ERA-Net CORE Organic:

projekt ProOrg cílil na šetrné metody zpracování biopotravin. Legislativa pro EZ upravuje používání potravinářských přídatných a pomocných látek, chybí však normy, které by zpracovatele vedly k hodnocení a výběru vhodných technologií a inovací v souladu se zásadami ekologického zemědělství. Cílem projektu bylo vytvořit Kodex zpracovatelských postupů vhodných v EZ a jejich otestování v praxi. Více o projektu zde.

 

projekt POWER cílil na zvýšení dobrých životních podmínek a odolnosti v ekologickém chovu prasat. Hlavní výzvou bylo zlepšení ekonomické konkurenceschopnosti ekologické produkce prasat v Evropě, zajištění welfare zvířat a jejich zdraví a současné snížení ztrát živin z venkovních ploch. Projekt uvádí ukázky osvědčených postupů z různých zemí Evropy. Výstupem projektu je téměř 130 stránková příručka obsahující informační listy, příklady dobré praxe a ukázky inovací. Více o projektu zde.

 

projekt ProRefine cílil na nové metody výroby vysoce kvalitních místních krmiv. Cílem projektu je zlepšit místní potravinové systémy v ekologickém zemědělství na základě nových metod extrakce bílkovin z krmných pícnin, tj. snížení závislosti na dovozu bílkovinných doplňků a naopak využití vojtěšky a jetele. Vývoj metod extrakce bílkovin z pícnin by mohl vyústit v místní krmiva vhodná pro krávy i monogastrická zvířata. Více o projektu zde.

 

Avíza na zajímavá ocenění:

Ocenění malým a středním potravinářským podniků za udržitelnost – Foodies 2022 každoročně uděluje organizace FoodDrink Europe zastupující firmy a sdružení potravinářského a nápojového průmyslu (členem v ČR je Potravinářská komora). Udělovány jsou tři ceny: Zelenější planeta pro podniky, které se zavázaly snížit svůj dopad na životní prostředí; Zdravější život pro podniky, které se zavázaly pomáhat lidem a komunitám žít zdravěji; Inovátor pro mladé jednotlivce nebo tým, který zavedl inovaci v oblasti potravin a zemědělství s cílem vytvořit odolnější, udržitelnější a bezpečnější potravinové systémy. Přihlášení je možné od února do května, finalisté jsou vyhlášeni v červnu a slavnostní předání cen probíhá v září. Více informací zde.

 

Ocenění za hospodaření s půdou uděluje každoročně Evropská organizace vlastníků půdy (ELO). Výzva k podávání žádostí bude otevřena od 1. října a přihlášku je třeba zaslat nejpozději 1. února 2023. Cena je každoročně udělována vítězi během Fóra pro budoucnost zemědělství. V loňském roce byl mezi finalisty také zástupce z ČR Petr Marada se svojí farmou, získal čestné uznání.