Infoservis z TP Organics leden 2023

Lednový zpravodaj se věnuje novým projektovým výzvám – klastr 6, Mise pro půdu, Evropská partnerství…

TP Organics pro své členy monitoruje projektové příležitosti, informuje o nových výzvách a pořádá pravidelná setkání k propojení výzkumných institucí s cílem úspěšného vzniku a zpracování projektů relevantních pro EZ. Příští zprostředkovatelská akce / brokerage event proběhne 27. února online. Diskutovat se budou projektové výzvy týkající se ekologického zemědělství v roce 2024. Chcete-li získat odkaz na schůzku a prezentaci, zaregistrujte se zde.

Současný 9. rámcový program EU Horizont Evropa (2021-2027) představuje mimořádně účinný nástroj financování výzkumu a inovací. Navýšení rozpočtu z necelých 3,3 mld. EUR v letech 1984-1987 na současných 95,5 mil. EUR odráží skutečnost, že výzkum a inovace zůstávají jednou z hlavních politických priorit EU. Program je rozdělen na tři hlavní pilíře a čtvrtou průřezovou oblast. Největší část rozpočtu je určena na řešení globálních výzev, kde jsou vyhlašovány projektové výzvy v rámci šesti klastrů (II. pilíř, téměř 55 mld. EUR).

Problematika (ekologického) zemědělství spadá především pod klastr 6 – Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroj, zemědělství a životní prostředí. Na klastry jsou navázány dále výzkumné mise s jasně stanovenými cíli a očekávanými dopady a také nově definovaná Evropská partnerství, která prostřednictvím svých strategických výzkumných a inovačních agend (SRIA) umožní lépe koordinovat nalezení řešení globálních výzev a dosažení cílů udržitelného rozvoje.

Klastr 6: přehled pracovních programů

Aktuálně je vypsán druhý pracovní program na období 2023-2024, první výzva k podávání projektů běží od 22. 12. 2022 do 28. 3. 2023, resp. 12. 4. 2023, druhá výzva proběhne od 17. 10. 2023 do 22. 2. 2024. Rozpočet klastru 6 na rok 2023 dosahuje 1056 mil. EUR, na rok 2024 to bude 904 mil. EUR.

Projekty se podávají v 7 tematických oblastech: Biodiverzita a ekosystémové služby; Spravedlivé, zdravé a k životnímu prostředí šetrné potravinové systémy od prvovýroby až po spotřebu; Oběhové hospodářství a biohospodářství; Čisté životní prostředí a nulové znečištění; Země, oceány a voda pro opatření v oblasti klimatu; Odolný, inkluzivní, zdravý a zelený venkov, pobřežní a městské komunity; Inovativní správa věcí veřejných, pozorování životního prostředí a digitální řešení na podporu Zelené dohody.

Druhý pracovní program (2023-2024) – klastr 6 nabízí sedm výzev, které se zabývají konkrétními potřebami ekologického sektoru:

Program selektivního šlechtění pro ekologickou akvakulturu (HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-9)

Zlepšení výnosů v ekologické pěstování plodin (HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-3)

Zvyšování dostupnosti a využívání nezávadných vstupů v ekologickém zemědělství (HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-1-dvoustupňový)

Laboratoře pro inovace v oblasti udržitelných biopotravin: posílení celého hodnotového řetězce (HORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-2-dvoustupňový)

Pilotní síť ekologických farem s pozitivním vlivem na klima (HORIZON-CL6-2023-CLIMATE-01-5)

Rozvoj poradenské sítě EU pro ekologické zemědělství (HORIZON-CL6-2023-GOVERNANCE-01-20)

Tematické sítě ekologického zemědělství pro shromažďování a sdílení znalostí připravených pro praxi (HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-10)

A kromě toho se ve 23 výzvách objevuje zmínka o „ekologickém zemědělství“.

Stáhněte si pracovní program Horizont Evropa (2023-24) – klastr 6.

 

Mise: přehled pracovních programů

Mise jsou definovány jako portfolia projektů, kde se předpokládá mnohonásobě větší dopad, než by tomu bylo u individuálních projektů. Charakteristickým znakem misí je přístup odspodu, který umožňuje zapojení široké škály aktérů.

Vyhlášeno je pět misí s cílem podpořit přeměnu Evropy v ekologičtější, zdravější, inkluzivnější a odolnější kontinent. Z misí bude podporován výzkum k řešení současných největších výzev:

Přizpůsobení se změně klimatu:podpora nejméně 150 evropských regionů a komunit, aby se do roku 2030 staly odolnějšími vůči změně klimatu

Boj proti rakovině:činnost v souvislosti s Evropským plánem boje proti rakovině pro zlepšení života více než 3 milionů lidí do roku 2030 prostřednictvím prevence, léčby a řešení pro lepší a kvalitnější život

Ochrana oceánů, moří a vod: obnova našich oceánů a vod do roku 2030

Život v zelenějších městech: 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030

Zajištění zdravé půdy a potravin – tzv. Dohoda o půdě pro Evropu: 100 živých laboratoří a majákových projektů, které budou stát v čele přechodu ke zdravé půdě do roku 2030

Problematika (ekologického) zemědělství spadá především pod Dohodu o půdě pro Evropu, jejímž cílem je zabezpečit, aby do roku 2030 bylo alespoň 75% půdy v každém státě EU zdravých, to znamená schopných poskytovat základní ekosystémové služby.

Aktuálně je vypsán druhý pracovní program Mise k půdě a lhůta pro podávání projektů běží od 17. 1. 2023 do 20. 9. 2023 s rozpočtem 126 mil. EUR a v 9 oblastech: Objevování podloží; Procesy znečištění půdy – modelování a začlenění pokročilých digitálních nástrojů pro podporu rozhodování; Digitální technologie pro monitorování živin a chemických nebo biologických stresorů v půdě a rostlinách s významem pro bezpečnost a výživu potravin; Inovace v oblasti prevence a boje proti rozšiřování pouští; Postupy šetrné k půdě v zahradnictví, včetně alternativních pěstebních substrátů; Půdy v územním plánování; Zpět na zem: přivést komunity a občany blíže k půdě; Spoluvytváření řešení pro zdraví půdy v živých laboratořích; Uhlíkové zemědělství v živých laboratořích.

Druhý pracovní program Mise k půdě (2023-2024) zahrnuje financování prvních živých laboratoří (Living Labs) a téma ekologické zemědělství najdeme např.:

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-05 se zabývá „Postupy šetrnými k půdě v zahradnictví“, včetně ekologického zahradnictví

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-08 se týká „Spoluvytváření řešení pro zdraví půdy v živých laboratořích“ a očekává se, že živé laboratoře působící v oblasti zemědělství budou podporovat udržitelné postupy, které se budou uplatňovat v celé řadě zemědělských systémů a budou přínosem jak pro konvenční, tak pro ekologické zemědělství.

HORIZON-MISS-2023-SOIL-01-09: „Uhlíkové zemědělství v živých laboratořích “ očekává, že výsledkem bude (nejméně) 4-5 živých laboratoří a projekty by měly být přínosem jak pro konvenční, tak pro ekologické zemědělství.

Kromě Mise k půdě jsou příležitosti pro ekologické zemědělství i v rámci dalších misí, např.:

HORIZON-MISS-2023-CLIMA-01-01: „Testování a ukázka transformačních řešení zvyšujících odolnost zemědělství a/nebo lesnictví vůči změně klimatu“ má přinést řešení odolná vůči změně klimatu, která jsou zvláště důležitá pro malé farmy, ekologické farmy nebo farmy v procesu přeměny nebo jakýkoli typ farem, které hledají alternativu k intenzivnímu zemědělství.

HORIZON-MISS-2023-OCEAN-01-10: Stejně tak se o ekologickém zemědělství hovoří i ve výzvě „Vybírejte si ryby: kampaň za odpovědnou spotřebu produktů z moře“.

Stáhněte si pracovní program Horizont Evropa (2023-24) – Mise pro půdu.

 

Evropská partnerství:

Evropská partnerství jsou iniciativy, které Evropská komise implementuje ve spolupráci s partnery z veřejné nebo soukromé sféry s cílem společně řešit některé z nejnaléhavějších evropských problémů prostřednictvím společných výzkumných a inovačních iniciativ. Nejsou novinkou – poprvé byla zavedena v roce 2002 s cílem překonat roztříštěnost výzkumného úsilí.

Partnerství jsou rozdělena do pěti oblastí: Zdraví; Digitalizace, průmysl a vesmír; Klima, energetika a doprava; Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí; Průřezová partnerství, a jsou implementována a financována z klastru – 1, 4, 5 a 6 druhého pilíře a čtvrtého pilíře programu. Většina partnerství je založena na dlouhodobých iniciativách, založených již v programu Horizont 2020 a 7. rámcovém programu a na činnosti evropských technologických platforem.

Ev­ropská partnerství mají tři formy:

Společně programovaná partnerství představují partnerství mezi Komisí a většinou soukromými partnery. Základem spolupráce je memorandum o porozumění, které specifikuje cíle partnerství, závazky obou stran a strukturu řízení. Realizace probíhá prostřednictvím pracovních programů Horizontu Evropa a jejich výzev k předkládání projektů, kdy podkladem témat je SRIA (Strategická výzkumná a inovační agenda daného partnerství). Jedná se o 12 partnerství: Umělá inteligence, data a robotika; Fotonika; Vyrobeno v Evropě; Čistá ocel – výroba nízkouhlíkové oceli; Procesy pro planetu; Globálně konkurenceschopné kosmické systémy; Propojená, spolupracující a automatizovaná mobilita; Konkurenceschopný hodnotový řetězec průmyslových baterií; Vodní doprava s nulovými emisemi; Silniční doprava s nulovými emisemi; Udržitelné zastavěné prostředí orientované na lidi; Evropský cloud pro otevřenou vědu. Celkový rozpočet vč. závazků soukromých partnerů dosáhne cca 22 mld. EUR (více než 8 mld. EUR z programu Horizont Evropa).

Společně financovaná partnerstvípředstavují partnerství Komise s veřejným sektorem ve vztahu k národním výzkumným programům a politikám skrze grantové dohody a výzvy v pracovních programech (dříve např. program CORE Organic). Navrženo je celkem 16 partnerství, z toho v klastru 6 je vyhlášeno 7 typů partnerství, na které je vyčleněn rozpočet cca 360 mil. EUR (Záchrana biologické rozmanitosti; Klimaticky neutrální, udržitelná a produktivní modrá ekonomika; Zabezpečení vody pro planetu; Zdraví a dobré životní podmínky zvířat; Agroekologie – urychlení transformace zemědělských systémů; Datové zemědělství;  Bezpečné a udržitelné potravinové systémy).

Institucionalizovaná partnerstvíjsou založena na základě článku 185 nebo 187 Smlouvy o fungování EU. Jedná se buď o společné podniky (Společný podnik pro evropské oběhové biohospodářství; čisté letectví; čistý vodík; evropské železnice; partnerství v oblasti globálního zdraví; inovativní zdravotnictví; klíčové digitální technologie; výzkum ATM jednotného evropského nebe 3; inteligentní sítě a služby; evropská metrologie; vysoce výkonná výpočetní technika) nebo o znalostní a inovační společenství (KIC) ustavená na základě nařízení o Evropském inovačním a technologickém institutu (EIT), zřízené již v rámci programu Horizont 2020 (InnoEnergy; Climate; Digital; Food; Health; Raw Materials; Manufacturing; Urban Mobility; Culture & Creativity). Rozpočet pro společné podniky z programu Horizont Evropa dosahuje téměř 10 mld. EUR, které partneři dorovnají minimálně stejnou částkou investic. Rozpočet pro EIT s cílem vytvářet evropská partnerství subjektů z oblasti vzdělávání, podnikání a výzkumu je navržen ve výši cca 3 mld. EUR.

Navrženo je celkem 49 partnerství: 12 spoluprogramovaných partnerství, 16 spolufinancovaných partnerství, 11 institucionalizovaných partnerství a 9 partnerství znalostních a inovačních společenství EIT.

Pro ekologické zemědělství je velkou příležitostí podpora tzv. živých laboratoří a výzkumných infrastruktur rámci Evropského partnerství „Agroekologie – urychlení transformace zemědělských systémů“, jehož cílem je urychlit přechod zemědělství směrem k větší udržitelnosti. Tedy spadá sem využití principů ekologického zemědělství.

Výzva k sestavení Evropského partnerství pro agroekologii je aktuálně vyhlášena také v druhém pracovním programu (2023-2024) – klastr 6 („HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01-1: Evropské partnerství pro urychlení přechodu zemědělských systémů – agroekologické živé laboratoře a výzkumné infrastruktury“), běží od 22. 12. 2022 do 12. 4. 2023.  

Ambicí spolufinancovaného Agroekologického partnerství je koordinovat a vyhlašovat dílčí projektové výzvy v daném sedmiletém období na podporu společného výzkumu a inovací v tematických prioritních oblastech vyplývajících ze společně odsouhlasené SRIA. Současně hledat další mechanismy a finanční podporu i mimo program Horizont Evropa.

 

Užitečná publikace:

V souvislosti s Misí pro půdu a Agroekologickým partnerstvím, TP Organics zveřejnila studii o živých laboratořích a majákových farmách v Evropě, která představuje sedm ekologických živých laboratoří a pět ekologických majákových farem, které ukazují, jak inovativní je ekologické odvětví při zlepšování ekologických postupů a inspiruje a vede transformaci širšího zemědělsko-potravinářského systému. Ke stažení zde.

Přehled 10 podpořených projektů z výzvy Mise k půdě v roce 2021 – HORIZON-MISS-2021-SOIL-02