Infoservis z TP Organics duben 2022

Dubnový zpravodaj se věnuje znalostním platformám TP Organics.

 

TP Organics vydala shrnutí vědeckých publikací, které kriticky hodnotí produktivitu a udržitelnost metod ekologického zemědělství a vysvětluje, jak ekologické zemědělství přispívá k udržitelné potravinové bezpečnosti. Snahou je poskytnout relevantní údaje tvůrcům politik a ukázat, že k zajištění potravinové bezpečnosti je třeba zachovat směr nastavený v rámci Zelené dohody nikoli krátkozraké snahy o navýšení produkce. V podobném duchu reagovalo na 300 vědců z předních univerzit společným dopisem, ve kterém odsuzují návrhy na opuštění udržitelných zemědělských postupů zmíněných ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli a vyzývají k zajištění potravinové bezpečnosti transformací potravinového systému. „Investice do přechodu na zdravé a udržitelné potravinové systémy jsou nyní nezbytné pro zvýšení naší odolnosti vůči budoucím krizím a zajištění bezpečné a obyvatelné planety pro příští generace.“

 

Nový evropský projekt SchoolFood4Change cílí na systémovou změnu školního stravování a škol směrem k udržitelnému a zdravému stravování. Nejde jen o zajištění dostupnosti zdravých potravin, ale o celkovou změnu kultury stravování, kterou podpoří všichni aktéři v potravinovém řetězci – včetně žáků, rodin, zemědělců, dodavatelů, veřejných orgánů a tvůrců politik. Projekt chce ovlivnit 3 000 škol, 600 000 mladých lidí a 2 miliony občanů ve 12 evropských zemích. Projekt je financován z programu Horizont 2020, potrvá čtyři roky 2022-2025 a partnerem v ČR je spolek Skutečně zdravá škola; více informací v tiskové zprávě. Koordinátorem projektu je International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Tato organizace spustila v březnu kampaň – Kupujte lepší potraviny. Cílem je do evropské rámcové iniciativy pro udržitelný potravinový systém zahrnout povinná kritéria pro veřejné zakázky na potraviny. Kampaň ukáže, jak může veřejné stravování přispět k udržitelným, zdravým a spravedlivým potravinovým systémům, které prosazuje strategie EU Od zemědělce ke spotřebiteli a cílům udržitelného rozvoje OSN.

 

Znalostní platformy – budoucí forma sdílení know-how v zemědělství. Motivem jejich vzniku je shromáždit a uspořádat výstupy výzkumných a inovačních projektů financovaných EU do jedné uživatelsky přívětivé platformy, která by pomohla dostat praktické znalosti do rukou zemědělců a poradců v celé Evropě, kteří je nejvíce potřebují. Od roku 2014 investuje EU do velkého počtu výzkumných, inovačních, koordinačních a podpůrných opatření v oblasti zemědělství s cílem zlepšit tok znalostí. Proto vzniká řada znalostních platforem zabývajících se správou údajů, maximálním sdílením výstupů koncovým uživatelům a jejich udržitelností po skončení projektů.

 

 

 

 

Výzva pro odborníky na půduKomise hledá členy expertní skupiny pro provádění strategie EU pro půdu do roku 2030, termín přihlášek do 15. května. Posláním skupiny je podporovat Evropskou komisi při realizaci střednědobých a dlouhodobých cílů strategie EU pro půdu, tedy vize, podle níž mají být do roku 2050 všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu. Skupina bude Komisi poskytovat poradenství a odborné znalosti v oblasti provádění opatření strategie pro půdu, včetně vypracování návrhu zákona o zdraví půdy. Hledají se členové napříč různými typy organizací, včetně podniků, sdružení, nevládních organizací, odborových svazů, univerzit, výzkumných ústavů, právních firem, poradenských firem a orgánů členských států na celostátní nebo místní úrovni. Počet členů je maximálně 50. Více informací na webu Komise zde.

 

Výzva pro výzkumníky Zapojte se do mise EU: Dohoda o půdě pro Evropu programu Horizont Evropa. Pracovní program a výzva k předkládání projektů bude zveřejněn 12. května a informační den k této výzvě je plánován na 17. a 18. května. Více informací o misích EU v češtině zde. Pro přihlášené zájemce pořádá DG AGRI 8. a 9. června v Bruselu zprostředkovatelskou akci s cílem zlepšit informovanost o misi EU na ochranu půdy a jejím pracovním programu 2022, podpořit budoucí žadatele při hledání potenciálních partnerů a sdílet zkušenosti ke zlepšení kvality návrhů projektů. TP Organics vydala poziční dokument, ve kterém zdůrazňuje potenciál EZ v misi EU pro půdu a uvádí prioritní témata pro pracovní program misí na období 2023-2024. Jedná se o pět témat: Zásobování živinami a využití recyklovaných materiálů; Diverzifikace střídání plodin ve specializovaných ekologických systémech; Snížené obdělávání půdy; Biologie půdy a biologická rozmanitost: sekvestrace uhlíku a další ekosystémové služby; Agroekologické hospodaření.

 

Pozvánka na European Organic Congress 2022 – Evropský kongres ekologického zemědělství 2022, který pořádá IFOAM Organics Europe společně s INTERBIO Nouvelle Aquitaine a 17. června v Bordeaux ve Francii. Letošní 16. ročník se točí kolem tématu Ekologičtější budoucnost: Na cestě k dosažení Zelené dohody EU. Dle zveřejněného programu je tématem diskuze například, jak mohou politiky EU a členských států přispět k dosažení cíle 25 % ekologické půdy do 2030, jakou roli hraje EZ při označování udržitelnosti potravin, jak se vyvíjí trh s biopotravinami ve vybraných zemích; druhý den kongresu bude věnován ekologickému zemědělství jako součásti řešení aktuálních výzev (změny klimatu, poklesu biologické rozmanitosti, transformaci potravinového řetězce, digitalizaci). Avízo na webu ČTPEZ.

 

Pozvánka pro mladé na European Organic Youth Event 2022 – evropské setkání mladé generace k tématu ekologického zemědělství a jeho role v transformaci našich potravinových systémů k větší udržitelnosti, které se koná od 31. srpna do 1. září ve švýcarském Fricku na Výzkumném ústavu ekologického zemědělství (FiBL). Avízo na webu ČTPEZ.