Infoservis z TP Organics duben 2022

Dubnový zpravodaj se věnuje znalostním platformám TP Organics.

TP Organics vydala shrnutí vědeckých publikací, které kriticky hodnotí produktivitu a udržitelnost metod ekologického zemědělství a vysvětluje, jak ekologické zemědělství přispívá k udržitelné potravinové bezpečnosti. Snahou je poskytnout relevantní údaje tvůrcům politik a ukázat, že k zajištění potravinové bezpečnosti je třeba zachovat směr nastavený v rámci Zelené dohody nikoli krátkozraké snahy o navýšení produkce. V podobném duchu reagovalo na 300 vědců z předních univerzit společným dopisem, ve kterém odsuzují návrhy na opuštění udržitelných zemědělských postupů zmíněných ve strategii Od zemědělce ke spotřebiteli a vyzývají k zajištění potravinové bezpečnosti transformací potravinového systému. „Investice do přechodu na zdravé a udržitelné potravinové systémy jsou nyní nezbytné pro zvýšení naší odolnosti vůči budoucím krizím a zajištění bezpečné a obyvatelné planety pro příští generace.“

 

Nový evropský projekt SchoolFood4Change cílí na systémovou změnu školního stravování a škol směrem k udržitelnému a zdravému stravování. Nejde jen o zajištění dostupnosti zdravých potravin, ale o celkovou změnu kultury stravování, kterou podpoří všichni aktéři v potravinovém řetězci – včetně žáků, rodin, zemědělců, dodavatelů, veřejných orgánů a tvůrců politik. Projekt chce ovlivnit 3 000 škol, 600 000 mladých lidí a 2 miliony občanů ve 12 evropských zemích. Projekt je financován z programu Horizont 2020, potrvá čtyři roky 2022-2025 a partnerem v ČR je spolek Skutečně zdravá škola; více informací v tiskové zprávě. Koordinátorem projektu je International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). Tato organizace spustila v březnu kampaň – Kupujte lepší potraviny. Cílem je do evropské rámcové iniciativy pro udržitelný potravinový systém zahrnout povinná kritéria pro veřejné zakázky na potraviny. Kampaň ukáže, jak může veřejné stravování přispět k udržitelným, zdravým a spravedlivým potravinovým systémům, které prosazuje strategie EU Od zemědělce ke spotřebiteli a cílům udržitelného rozvoje OSN.

 

Znalostní platformy – budoucí forma sdílení know-how v zemědělství. Motivem jejich vzniku je shromáždit a uspořádat výstupy výzkumných a inovačních projektů financovaných EU do jedné uživatelsky přívětivé platformy, která by pomohla dostat praktické znalosti do rukou zemědělců a poradců v celé Evropě, kteří je nejvíce potřebují. Od roku 2014 investuje EU do velkého počtu výzkumných, inovačních, koordinačních a podpůrných opatření v oblasti zemědělství s cílem zlepšit tok znalostí. Proto vzniká řada znalostních platforem zabývajících se správou údajů, maximálním sdílením výstupů koncovým uživatelům a jejich udržitelností po skončení projektů.

  • Organic Farm Knowledge – platforma znalostí pro ekologické zemědělství byla založena pro výstupy projektu OK-Net Arable dánským Mezinárodním centrem pro výzkum ekologických potravinových systémů (ICROFS). Následně byla rozšířena o výstupy projektu OK-Net EcoFeed. Projekty koordinoval IFOAM Organics Europe a byly financovány z programu Horizont 2020. Třetím partnerem platformy je švýcarský Výzkumný ústav ekologického zemědělství (FiBL). Platforma aktuálně shromažďuje na jednom místě v rámci šesti témat více než 500 materiálů pro praxi (metodiky, informační listy, videa, nástroje pro výpočty aj.), které pomáhají ekologickým i konvenčním zemědělcům zlepšovat jejich metody a být inovativnější. Snahou platformy je podporovat online výměnu znalostí mezi zemědělci, poradci a vědci s cílem zvýšit produktivitu a kvalitu ekologického zemědělství v celé Evropě. Snahou je nyní materiály přeložit do dalších jazyků včetně češtiny; materiály půjde převést do verze HTML a využít automatického překladu. Více o platformě v informačním videu.
   Partneři platformy vyzývají další instituce, organizace a projekty, aby přispěly do souboru nástrojů a k rozvoji platformy. Platforma nabízí prostor pro zveřejňování výstupů projektů relevantních pro EZ včetně jejich propagace a šíření. Posledním přírůstkem v databázi jsou kompletní výstupy projektu BEST4SOIL. IFOAM OE inicioval dva nové projekty, jeden s myšlenkou rozšíření platformy o nástroje pro farmy v konverzi na EZ a druhý na využití platformy pro vzdělávání zemědělců a především poradců v regionu střední a východní Evropy.

 

  • Organic Eprints – databáze výzkumných publikací v oblasti ekologického zemědělství je provozována dánským Mezinárodním centrem pro výzkum ekologických potravinových systémů (ICROFS) a švýcarský Výzkumný ústav ekologického zemědělství (FiBL). Kromě toho má Organic Eprints národní redaktory, v současné době ve 28 zemích, kteří pomáhají při recenzování nových publikací. V ČR tuto roli zastřešuje ČTPEZ.
   V Organic Eprints je k dispozici přes 25 000 volně přístupných dokumentů (vědeckých a odborných článků, prezentací a posterů z konferencí, disertačních prací, knih, videí, výstupů projektů aj.), např. výstupy všech projektů podpořených v Core Organic nebo celé články z vědeckého bloku na Světovém kongresu o ekologickém zemědělství. Výhodou pro uživatele je přístup zdarma ke všem dokumentům, výhodou pro autory je snadná diseminace výstupů a výhodou pro zapojené organizace je přehled o vlastních publikacích.

 

  • EIP-AGRI – uložiště EU pro praktické informace připravené k využití v zemědělství a lesnictví. Evropské inovační partnerství „Zemědělská produktivita a udržitelnost“ (EIP-AGRI) spojuje aktéry v oblasti inovací, včetně zemědělců, poradců, občanské společnosti a výzkumných pracovníků, kteří pracují na evropské, národní a regionální úrovni. Cílem je stimulovat opatření související s inovacemi na podporu vyšší produktivity a udržitelného řízení zdrojů v celém hodnotovém řetězci. Web EIP-AGRI  slouží k ukládání a sdílení výstupů jak mezinárodních tematických sítí a projektů s více aktéry financovaných z programu Horizont 2020, tak národních a lokálních projektů operačních skupin EIP-AGRI financovaných z Programu rozvoje venkova.
   Tematické sítě jsou projekty s více aktéry pracující na konkrétním tématu, financované z programu Horizont 2020, mající dva cíle: shromažďovat stávající znalosti a osvědčené postupy k danému tématu a převádět tyto poznatky do podoby snadno srozumitelných materiálů pro koncové uživatele jako jsou zemědělci, lesníci, poradci. Dnes probíhá již 34 tematických sítí, některé cílí na EZ (BIOFRUITNET, CERERE, OK-Net Arable, OK-Net Ecofeed).
   Operační skupiny EIP-AGRI mají sdružovat více subjektů, jako jsou zemědělci, výzkumní pracovníci, poradci, podniky, ekologické skupiny, zájmové skupiny spotřebitelů nebo jiné nevládní organizace, s cílem podpořit inovace v odvětvích zemědělství a lesnictví. Typy projektů mohou být velmi široké, ale musí přispívat k cíli EIP-AGRI, kterým je podpora zemědělských inovací, které jsou účinnější z hlediska zdrojů, produktivnější, s nízkými emisemi, šetrnější a odolnější ke klimatu a které fungují v souladu se základními přírodními zdroji, na nichž zemědělství závisí. Může jít o projekty zaměřené na vývoj nových produktů, postupů a technologií až po testování a přizpůsobování stávajících technologií a procesů v nových zeměpisných a environmentálních podmínkách. Registrováno je přes 2200 operačních skupin, řada z nich řeší inovační projekty relevantní pro EZ; v ČR není registrovaná zatím žádná.
   Fokus skupiny EIP-AGRI
   jsou dočasné skupiny vybraných odborníků, kteří se zaměřují na konkrétní téma a sdílejí své znalosti a zkušenosti. Jejich úlohou je: zhodnotit současný stav praxe – problémy a příležitosti; zhodnotit stav výzkumu a možných řešení; identifikovat nové potřeby ve výzkumu; inspirovat k založení a vedení operačních skupin pro testování nových inovačních opatření; šířit získané praktické poznatky na farmách. Skupina se sejde dvakrát a vypracuje zprávu s doporučeními. Velká část řešených témat je relevantních pro EZ.
   EIP-AGRI je jedinečný politický rámec na podporu interaktivních inovačních projektů a je klíčovou součástí zemědělského znalostního a inovačního systému (AKIS), který povinně rozvíjí každý členský stát. AKIS se má stát národním zastřešujícím inovačním ekosystém řešícím čtyři hlavní skupiny opatření: Zlepšení toku znalostí a posílení vazeb mezi výzkumem a praxí; Posílení všech poradenských služeb v zemědělských podnicích a podpora jejich propojení v rámci AKIS; Posílení interaktivních inovací napříč tématy a přes hranice; Podpora přechodu na digitální technologie v zemědělství.

 

  •  FarmBook online zásobník znalostí pro zemědělství vznikl v projektu EURAKNOS a byl zaměřen na vytěžení výstupů specifického typu projektů tzv. tematických sítí (projektů s více aktéry a projektů EIP-AGRI ). Díky navazujícímu projektu Eureka byla platforma zdokonalena a snahou je posílit propojení mezi různými zásobárnami znalostí a stávajícími iniciativami napříč EU. Cílem je také analyzovat, formulovat a uplatnit osvědčené postupy pro sdílení znalostí mezi vědci, poradci a zemědělskou praxí (využití v AKIS). Více o platformě v informačním videu.

 

Výzva pro odborníky na půduKomise hledá členy expertní skupiny pro provádění strategie EU pro půdu do roku 2030, termín přihlášek do 15. května. Posláním skupiny je podporovat Evropskou komisi při realizaci střednědobých a dlouhodobých cílů strategie EU pro půdu, tedy vize, podle níž mají být do roku 2050 všechny půdní ekosystémy ve zdravém stavu. Skupina bude Komisi poskytovat poradenství a odborné znalosti v oblasti provádění opatření strategie pro půdu, včetně vypracování návrhu zákona o zdraví půdy. Hledají se členové napříč různými typy organizací, včetně podniků, sdružení, nevládních organizací, odborových svazů, univerzit, výzkumných ústavů, právních firem, poradenských firem a orgánů členských států na celostátní nebo místní úrovni. Počet členů je maximálně 50. Více informací na webu Komise zde.

 

Výzva pro výzkumníky Zapojte se do mise EU: Dohoda o půdě pro Evropu programu Horizont Evropa. Pracovní program a výzva k předkládání projektů bude zveřejněn 12. května a informační den k této výzvě je plánován na 17. a 18. května. Více informací o misích EU v češtině zde. Pro přihlášené zájemce pořádá DG AGRI 8. a 9. června v Bruselu zprostředkovatelskou akci s cílem zlepšit informovanost o misi EU na ochranu půdy a jejím pracovním programu 2022, podpořit budoucí žadatele při hledání potenciálních partnerů a sdílet zkušenosti ke zlepšení kvality návrhů projektů. TP Organics vydala poziční dokument, ve kterém zdůrazňuje potenciál EZ v misi EU pro půdu a uvádí prioritní témata pro pracovní program misí na období 2023-2024. Jedná se o pět témat: Zásobování živinami a využití recyklovaných materiálů; Diverzifikace střídání plodin ve specializovaných ekologických systémech; Snížené obdělávání půdy; Biologie půdy a biologická rozmanitost: sekvestrace uhlíku a další ekosystémové služby; Agroekologické hospodaření.

 

Pozvánka na European Organic Congress 2022 – Evropský kongres ekologického zemědělství 2022, který pořádá IFOAM Organics Europe společně s INTERBIO Nouvelle Aquitaine a 17. června v Bordeaux ve Francii. Letošní 16. ročník se točí kolem tématu Ekologičtější budoucnost: Na cestě k dosažení Zelené dohody EU. Dle zveřejněného programu je tématem diskuze například, jak mohou politiky EU a členských států přispět k dosažení cíle 25 % ekologické půdy do 2030, jakou roli hraje EZ při označování udržitelnosti potravin, jak se vyvíjí trh s biopotravinami ve vybraných zemích; druhý den kongresu bude věnován ekologickému zemědělství jako součásti řešení aktuálních výzev (změny klimatu, poklesu biologické rozmanitosti, transformaci potravinového řetězce, digitalizaci). Avízo na webu ČTPEZ.

 

Pozvánka pro mladé na European Organic Youth Event 2022 – evropské setkání mladé generace k tématu ekologického zemědělství a jeho role v transformaci našich potravinových systémů k větší udržitelnosti, které se koná od 31. srpna do 1. září ve švýcarském Fricku na Výzkumném ústavu ekologického zemědělství (FiBL). Avízo na webu ČTPEZ.